Uit de pastorie 17

3 juli beginnen de schoolvakanties, ook in de pastorie. De tijd van ontspanning of van andere werkzaamheden dan doorgaans is aangebroken. De tijd van recreatie. Een van de pleitbezorgers van recreatie van voor de oorlog was Hendrik Cleyndert (1880-1958). Hij was een natuurbeschermer en domineeszoon. Zijn geloof inspireerde hem bij zijn inzet voor natuurbescherming en voor recreatie. Hij wees erop dat recreatie  herschepping betekent. Door  te recreëren breekt een mens uit de sleur van alledag en dat schept ruimte voor het besef van het “wonder der schepping.” Het lijkt mij dat deze  invulling van recreatie als herbronning van het bestaan en ruimte maken voor het zelfbestaan tegenover God nog niets aan actualiteit verloren heeft.

Voor mij is die tijd nog niet aangebroken. Ik werk door tot 27 juli, dan begint mijn vakantie. Komende vrijdag 3 juli om 9:45 uur is de gespreksgroep Wiemersheerd in de grote vergaderzaal. Ik neem dan de leiding weer over van ds. Huisman. Het onderwerp van deze reeks is het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. We zullen de versies uit de verschillende vertalingen naast elkaar zetten en bespreken wat het ons te zeggen heeft. De gespreksgroep is bedoeld voor oudere mensen, ook buiten Wiemersheerd. In augustus vervalt de gespreksgroep omdat wij (ds. Huisman en ik) allebei vakantie hebben. In september gaan we weer verder.

Zondag 5 juli vieren we een dienst van Schrift en Tafel in een gezamenlijke dienst in de Vredekerk. We staan dan stil bij Marcus 6:1-6 en 2 Korinitiërs 12: 1-10. Die laatste tekst bevat de beroemde passage: “Mijn genade is u genoeg.”

ds. Marco Roeper

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland