Van de redactie maart april 2020

Maanden lang valt de regen gestadig  uit de he­mel, zodat ik moet denken aan het gedicht van de grote dichter P.A. de Génestet: Land van mest en mist, van vuilen, kouden regen. Doorsijperd stukske grond vol killen dauw en damp, vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaad’bre wegen.

Hopelijk zal nu eindelijk de lente aanbreken met gulle zon en weldadige warmte.

In het zuiden is er letterlijk quarantaine, maar wij zitten voorlopig figuurlijk in de quarantaine, na­melijk de veertigdagentijd, die weer uitmondt in de Stille Week. Deze week heeft het thema “Nede­rig Nabij “. Dit zijn de beginwoorden van een lied van de vroegere evangelisatiepredikant van de classis Appingedam , ds. Jaap Zijlstra, in het Lied­boek gezang 852.

Dominee Roepers schrijft in zijn meditatie dat het lied uitstekend bij de Stille Week past. Het lijden van Jezus is hierin goed herkenbaar in ons eigen leven.

Wat velen vreesden is werkelijkheid geworden. Dominee Huisman gaat ons verlaten, tenzij het coronavirus hem de weg verspert omdat de be­roepende gemeente Eindhoven-Zuid in Brabant ligt.

Het is een groot verlies, want dominee Huisman heeft zich in onze gemeente buitengewoon ver­dienstelijk gemaakt door zijn vriendelijkheid, pastorale gaven, eenvoud, uitstekende preken en verhalen over kerkuil Meertinus en muis Jan e.v.a. Wij wensen hem en zijn echtgenote geluk en wen­sen hun een goede tijd toe in Brabant.

Er komt een cursus kennis maken met het geloof. De diaconieën presenteren de collectedoelen van de veertigdagentijd. De Johannesleeskring is nog lang niet uitgelezen en er komt weer een spellet­jesavond inclusief bingo.

In zijn rubriek “Onder de Toren” geeft dominee Huisman enige toelichting op de diensten in de Stille Week. De kerkenraadsvergadering wordt verslagen.

Dominee Roepers schrijft hij over het co­ronavirus en hoopt dat het geloof hierin mis­schien een positieve bijdrage kan leveren.

Omdat wij altijd zongen “Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud “, geeft de Zilverkamer mensen de gelegenheid deze zin werkelijkheid te doen worden.

Spannende zaken dus. Veel plezier bij het lezen.

Namens de redactie,

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland