Van de redactie oktober november 2020

De herfst heeft zijn intrede gedaan en dat zou ei­genlijk de aankondiging moeten zijn van vele acti­viteiten in het nieuwe kerkelijke seizoen. Maar de corona waart eens te meer rond als een sissend serpent, schoon vele jongeren dit niet wil­len accepteren. Er zal geen startzondag zijn, hoe kerst gevierd kan worden, is nog een enigma en de veertigdagentijd, wij weten het niet. Misschien zal er een vaccin ontwikkeld worden, zodat het oude kerkelijk leven zich weer ontplooi­en kan en wij naar hartenlust weer kunnen samen­komen en met name uit volle borst zingen.
Marion Hartman schrijft in de meditatie over de kerk als knuffelbeer naar aanleiding van de knuf­felbeer van haar zoon die in de loop der jaren ge­stalte en luister verloor, maar desondanks zijn ka­rakter bleef behouden. Zo is het ook met de kerk, zo schrijft zij. Niet de buiten- of de binnen­kant maakt de kerk tot wat zij is, maar wat zij doet of uitstraalt, de liefde die zij geeft en ont­vangt.
Ondanks alles gaan de catechisaties gelukkig door, maar de Voedselbank gaat een moeilijk sei­zoen tegemoet. Er komen straks veel meer klan­ten, maar de inkomsten en de overschotten bij de supermarkten dalen.
Omdat velen de kerkdiensten niet bezoeken, is er op 2 avonden in oktober gelegenheid elkaar weer eens te zien en te spreken in het gebouwtje Eltha­to.
Thea Steenwijk schrijft bij ontstentenis van de predikant over het wel en wee van gemeentele­den.
Riet Bons-Storm schrijft over Israël-zondag en de Palestijnse familie Nassar die de ontmoeting tus­sen Joden, Palestijnen, Moslims en Christenen sti­muleert.
Dominee Roepers schrijft dat in de erediensten het zingen weer voorzichtig van start kan gaan maar vreest voor toekomstige gebeurtenissen als de kerstnachtdienst. Wel gaat de Kerk Draait Door door, ditmaal met de bekende columnschrij­ver in Trouw ,wiens ouders ook nog in Lopper­sum gewoond hebben, Koos Dijksterhuis.
Ina van der Ploeg schrijft over de Orde van het Theelepeltje , een vondst van Amos Oz.
Tot slot kunt u enige foto”s zien van wat de kun­stenaars gewrocht hebben tijdens Monniken­werk.
Daarmee heb ik u hopelijk voldoende geïnfor­meerd en wens ik u genoegen bij het lezen van dit blad.

Namens de redactie,

Bert van der Vliet

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland