Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 12-02-2015

Verslag van de kerkenraadsvergadering van wijk Loppersum op dinsdag 12 februari 2015 na de gezamenlijke vergadering in ’t Gebouwtje te Leermens

De avond was al geopend op de gezamenlijke kerkenraadsvergadering en na de pauze vervolgen we de vergadering met de kerkenraadsleden van wijk Loppersum.

De notulen worden goedgekeurd en ondertekend.

Een aantal zaken komen uit de notulen naar voren en wordt besproken.

In de dienst van 8 februari jl. hebben we geprobeerd met YouTube een lied te zingen met de kinderen; dit is niet goed gelukt. Er was veel vertraging van het filmpje naar het beeld op de beamer. Er zal aan worden gewerkt om dit een volgende keer beter te laten verlopen.

Het voorkomen van kaarsvetvlekken op het kleed tijdens het aansteken van de tafelkaarsen door de kinderen voor in de kerk gaat iets beter, maar het druppen lijkt welhaast onvermijdelijk.

Uit het pastoraat komt het voorstel om de leeftijd van mensen die vanwege hun verjaardag een bloemetje krijgen, zal worden verhoogd naar 85 jaar, net als de kerstattentie van de gezamenlijke kerken. Verder heeft er een duidelijke oproep gestaan in de Kerkbode en het Kerkblad om wijkwerkers te vinden.

De Kindernevendienst heeft er voor gekozen om dit jaar geen 40dagentijdproject te doen. De uitwerking sprak de leiding niet erg aan. Wel zal het onderwerp in de nevendiensten zelf worden uitgewerkt, er wordt een projectlied gezongen met kinderen en er zal een gebed worden voorgelezen door het ‘kind van de zondag’.

De officiële financiële jaarvergadering zal worden geschrapt. Alleen de jeugd heeft immers nog een eigen budget. De financiële zaken zullen gewoon worden besproken op de gemeenteavond na de Biddagdienst.

De diaconie is blij te kunnen melden dat de burgerlijke gemeente welwillend staat tegenover het plan om een diaconale tuin op te zetten.

De Missionaire Werkgroep is blij dat Esther Brontsema bereid is gevonden om zitting te nemen in de Werkgroep. De afvaardiging vanuit de Vredekerk is hiermee weer compleet.

De predikant meldt verder dat hij weer een goed jaargesprek heeft gehad met de voorzitter en een moderamen lid.

Er komt niet veel meer aan de orde en daarom besluiten we de vergadering met het bidden van het Onze Vader en wenst de voorzitter ons wel thuis.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland