Verlag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-01-2015

Deze keer wordt het bezinningsmoment begonnen met het aansteken van een kaars. Uit Johannes 8:12 wordt gelezen ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Daarna wordt de vraag gesteld wat wij ervaren bij ‘het licht’

Een aantal reacties: het gevoel van ‘Hij is er….’, warmte, mooi omdat het een wereldwijd bekend symbool is, voelt in de kerk als thuiskomen, de liefde van God is er ondanks alles. Een mooie opening, waarna de kaars de hele vergadering blijft branden.

De vergadering wordt vervolgd door een punt van de jeugdouderlingen, die in de kerkzaal iets meer aandacht voor de kinderen zouden willen zien. En niet alleen dat voor vertrek naar de Kindernevendienst alleen het kinderlied wordt gezogen en het lichtje wordt meegenomen. Maar iets meer een soort van ‘dienstje in de dienst’. Dit punt zal verder uitgewerkt worden.

Er wordt een opmerking gemaakt over de lengte van de mededelingen. Dit punt zal worden opgepakt en de mededelingen zullen worden ingekort.

Vanuit de diaconie wordt gemeld dat de collecten in Wiemersheerd voor ‘de Schutse’ al zijn begonnen. Er zal daar ook nog een informatieve avond over worden georganiseerd.

De collectebus bij het koffiedrinken na de dienst blijft tot de zomervakantie voor de ‘Open Hof’ bestemd.

De Jeugdouderling deelt mee dat de club dit jaar voor het eerst mee doet met Sirkelslag van de PKN op 6 februari a.s. Dit is een groots opgezette spelavond voor de jeugd waar in het hele land duizenden andere jongeren in Nederland aan meedoen vanuit hun eigen woonplaats. Online sta je in verbinding met elkaar. Het is een interactief spel tussen groepen uit heel Nederland! Het brengt op een ontspannen manier christelijke thema’s en onderwerpen over aan kinderen en jongeren.

Er volgt een verslag van de vergadering van de classis waarin eerst met elkaar werd gegeten en daarna werd gesproken over het onderwerp: hoe zien wij onze kerken in de classis in de toekomst. Er was een redelijke grote opkomst uit de gehele classis Noordoost Groningen (70 personen) en er kwamen veel herkenbare situaties naar voren uit de vragen die werden gesteld. Verder werd meegedeeld dat iemand van de PKN, die werkt met de zogenaamde pioniersplekken, de gemeenten langs zal gaan om ook ons als gemeente op weg te helpen onze toekomst vorm te geven.

De Commissie Erediensten meldt over de speciale dienst op 30 mei a.s., vanwege ‘50 jaar Vredekerk’. De commissie heeft vele leuke ideeën, maar wil nog niets verklappen.

De predikant vermeldt verder dat op donderdag 22 januari de interkerkelijke gebedsbijeenkomst in het Dorpshuis te Loppersum voor de eerste keer wordt georganiseerd. De organisatie is in handen van de vier voorgangers van Loppersum.

Na de gebruikelijke rondvraag bedankt de afgevaardigde van wijk Maarland voor de lekkere Nieuwjaarsrol met slagroom, (een grote uitvoering!) en daarna sluiten we deze avond met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland