Verslag Classicale vergadering 22-11-2018

Op donderdag 22 november jl. was de classicale vergadering te gast bij de PG te Beilen-Hijken-Hooghalen. Dominee Remko Veldman opende de vergadering met een vesperviering in de kerk, waarna Antoon de Groot iets vertelde over de activiteiten van de ring Zuidwest Drenthe. Het thema voor deze classicale vergadering luidt: “Hoe komen we tot een classicaal beleid?” Ter voorbereiding op dit thema heeft dominee Jan Hommes, onze classispredikant een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepjes uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van classicaal beleid voor de verschillende ontwikkelingen/kwesties die hij signaleert. De vergadering gaat  in 4 groepjes uiteen om met elkaar over de verschillende vragen te spreken. We beperken ons deze avond tot de eerste 2 vragen.

Vraag 1: Bij veel gemeenten wordt door krimp een terugloop van de omvang van de predikantsplaats geconstateerd. Zijn het de financiën of is er een inhoudelijke reden voor de gekozen oplossing? Kortom; wordt er aangepast naar de (financiële) mogelijkheden of wordt er gezocht naar kansen om te investeren?

Antwoord/reacties uit de groepjes:

  • Van belang is vooruitkijken, nu! We moeten met elkaar het gesprek aangaan, met omliggende gemeenten, door te zoeken, sturen en stimuleren.
  • Dominee Jan Hommes vraagt: wat moet de classis doen; moeten wij iets sturen naar de buren, of kijken en maar afwachten. Reactie van de vergadering is: vooral vragen; de blik openhouden. Hoe willen wij mensen bereiken; hoe staan wij in de wijk, in het dorp, wat hebben wij te bieden.
  • Reactie van een gemeente: wij hebben nu een 50% predikantsplaats. Onze zoektocht heeft tot nu niets opgeleverd. Wij zien nu een mogelijkheid: wij moeten naar de buurgemeente toe, proberen daar een samenwerking mee aan te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een streekgemeente; de classis moet ‘zacht’ mee drukken.
  • Vraag: Wat is de rol van de classis daarbij? Reactie: Bij vragen vanuit de gemeente, dan zou de classis kunnen antwoorden in deze buurt zijn die en die gemeentes; je kunt niet zeggen: je moet dat of dat doen. De classis moet niet sturen maar verwijzen.
  • Reactie: de taak van de classis is bij gemeente langsgaan en vragen ‘hoe zien jullie jullie toekomst’.

Vraag 2: i.v.m. de bezetting van de kerkenraad en het behouden van kwaliteit: waar halen we nieuwe mensen vandaan en hoe behouden we deskundigheid?

Antwoord:

  • zoek duo’s van ambtsdragers;
  • kerkenraden moeten toekomstbestendig zijn.

Op 7 maart wordt een extra classicale vergadering belegd waar uitsluitend over de overige vragen met elkaar wordt gesproken.

Het 2e deel van het thema volgt in het volgende nummer.

Na de pauze worden de huishoudelijke zaken besproken. Het moderamen van de Generale synode verzoekt de classicale vergadering hun mening te geven over de vraag of de generale synode Liedboek -Zingen en bidden in huis en kerk (verder genoemd: Liedboek 2013 ) aan de gemeenten kan aanbieden als “Psalm- en Gezangboek” van de Protestantse Kerk in Nederland. De vergadering reageert positief en stelt voor om als nieuwe titel ‘Psalm & Liedboek’, Zingen en bidden in huis en kerk te gebruiken.

Tot slot wordt de begroting voor 2019 besproken en vastgesteld.

Op de website van de classis

(www.classisgroningendrenthe.nl) vind u de notitie van dominee Jan Hommes en de begroting. Wilt u reageren op een van de documenten dan kan dit via de scriba

(scriba@classisgroningendrenthe.nl).

Met vriendelijke groet,

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland