Verslag gemeenteavond 16 mei 2024

De “neuzen” zijn niet één voor één geteld, maar een vrij nauwkeurige schatting geeft aan dat er 50 gemeenteleden aanwezig zijn. Geja Huizing opent de vergadering met een stukje tekst dat ze heeft gevonden op de website van de PKN. In essentie gaat het stukje over: eerst luisteren naar de ander en dan doen.

Hierna geeft Tjitse Mollema kort weer waar we in “technische” zin staan met de fusie. Op 4 juni besluit het moderamen van de classis over onze voorgenomen fusie. Op dezelfde dag doen de beide moderamina van onze kerken dat en op zondag

9 juni zal de akte worden getekend. De ingangsdatum is 1 juli en bij de startzondag vieren we het samengaan. Op de agenda staat deze avond ook het kerkdienstrooster. Hijlko Feitsma geeft een uitleg over de uitgangspunten: aanvangstijdstip 9.30 uur; gelet op het aantal leden 3 diensten per maand in Loppersum; 1 zondag per maand een dubbele dienst, waarmee de mogelijkheid ontstaan om te experimenteren met de vieringen. Concreet: 1e zondag Vredekerk, 2e zondag Zeerijp of Leermens, 3e zondag P&P, 4e zondag Vredekerk en Leermens/Zeerijp. Avondgebed blijft zoals het is. Na de uitleg van deze uitgangspunten gaan de aanwezigen daar met elkaar in groepjes over in gesprek.

Een bloemlezing van de gemaakte en gecommuniceerde opmerkingen uit de diverse groepen: waarom geen diensten in ‘t Zandt; welke experimentele vormen zijn er voor de dubbele diensten; op reis tussen kerkgebouwen in de paascyclus kan toegevoegde waarde hebben; voor de dubbele diensten moeten wel “passende” voorgangers worden aangezocht; Loppersums Harmonie op 1e Paasdag; autodienst faciliteren bij “reizende” kerk; kunnen alle gebouwen voorzien worden van geluid en beeld; het “zitcomfort” in sommige kerken zou beter kunnen; wie is de preekvoorziener; wie gaat voor in een avondgebed; verdeling van diensten bij feestdagen verdient nog wat aandacht; kerkje Eenum ontbreekt; evaluatie na 6 maanden. Tot zover de opmerkingen voor wat betreft het kerkdienstenrooster. De kerkenraad zal bezien wat daarmee gedaan kan worden.

Na het spreken over het kerkdienstenrooster gaan we ook weer in groepjes aan de slag met de nieuwe orde van dienst. André van den Bor geeft een korte toelichting. De basis van de orde van dienst is de bestaande orde bij de gezamenlijke diensten. Benadrukt wordt dat het een werkmodel is en dientengevolge nooit af. Een wezenlijk verschil met de bestaande orde voor de gezamenlijke diensten is de keuze die de ouderling van dienst gaat hebben bij het gebed van toenadering. Voordat we weer in groepen praten over de orde van dienst merkt André van den Bor nog op dat er nu wordt gewerkt aan de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal. De oogst van de groepsgesprekken: mooi, die keuzemogelijkheden; gastpredikanten dienen zich te houden aan onze ode van dienst; de melodie bij de te zingen onderdelen opnemen; lezing van de wet of de samenvatting daarvan ontbreekt; lied van de maand?

Tijdens de rondvraag wordt gevraagd naar een Groninger dienst waarin Gretha Huis zou kunnen voorgaan. Het voorstel wordt met applaus begroet. Het evalueren bij voorkeur door middel van een schriftelijke enquête. Is medewerking in diensten van koren ook nog steeds mogelijk?

Rond 21.30 uur komen we aan het einde van de vergadering. Hijlko Feitsma spreekt van een goede avond met voor de kerkenraad zeer bruikbare input.

Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland