Verslag gemeenteavond 9 november 2023

Rond half acht hebben zich zo’n 90 gemeenteleden verzameld in de zaal van de Vredekerk. Ze zijn afgekomen op de gemeenteavond van Maarland en Vredekerk waarin twee onderwerpen prominent op de agenda prijken: de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen fusie en het leveren van input voor het beleidsplan van de fusiegemeente.

Eén van de voorzitters, in dit geval Hijlko Feitsma, opent de vergadering met een warm welkom aan iedereen. De voorbereiding en de leiding van deze avond is in handen van het aanstuurplougje, maar voordat Hijlko het roer overdraagt leest hij uit 1 Koningen 19 de verzen 19 tot en met 21. Het gaat daar om ploegen en laat het woord “ploeg” nu twee betekenissen hebben. Enerzijds een ploeg mensen (het aanstuurplougje) en anderzijds een landbouwwerktuig. Met dat landbouwwerktuig wordt de aarde omgeploegd en daarmee komt er een nieuwe vruchtbare laag aan de oppervlakte. Dat wenst hij onze nieuwe gemeente ook toe: een nieuwe vruchtbare akker. Vervolgens spreekt Hijlko een kort gebed uit en geeft daarna het woord aan Tjitse Mollema.

Tjitse geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de fusie. Uit de vele suggesties voor de naam van de nieuwe gemeente is gekozen voor: Protestantse Gemeente Fivelstroom te Loppersum en omstreken. De laatste lettergreep in de naam Fivelstroom geeft de beweging aan van de gemeente. We staan niet stil, maar bewegen. Verder is het aanstuurplougje, in samenspraak met gemeenteleden druk doende om alle benodigde stukken voor de fusie op te stellen. Tineke Klei die is toegevoegd aan het plougje heeft veel ervaring met fusies en let op de voortgang en de vorm waarin stukken moeten worden opgemaakt. De formele fusiedatum waarnaar we streefden, 1 januari 2024, is om technische zaken niet haalbaar. Dat heeft voornamelijk te maken met wat grensproblematieken. Elders in deze periodiek kunt u hierover meer lezen. De planning is nu kortweg als volgt: medio december 2023 zullen alle benodigde stukken gereed zijn. In januari 2024 zal er een gemeenteavond zijn waarin de stukken met u gedeeld zullen worden. Deze gaan ter beoordeling naar de notaris en het Breed Moderamen van de Classis. Zonder verdere onvoorziene problemen zou dan de formele fusie in april/mei 2024 een feit kunnen zijn.

Naar aanleiding van het overzicht dat Tjitse heeft geschetst zijn er wat vragen over de grenzen, het kerkdienstenrooster en de vacature van predikant Vredekerk. De reactie op de gestelde vragen treft u elders in deze uitgave aan.

Na een koffiepauze is het woord aan Tineke Klei die, nadat ze zich kort heeft voorgesteld, ter inleiding op het aan de slag gaan met het beleidsplan een verhaal vertelt over een vaas, sinaasappels, krieltjes, bruine bonen en water.

De grote vruchten van de gemeente

Op een dag werd een professor gevraagd een lezing te geven over goed omgaan met tijd.
Hij nam het woord en zei: “Laten we beginnen met een experiment.”
Onder de tafel haalde hij een glazen pot vandaan en zette die voorzichtig voor zich neer. Daarna nam hij sinaasappels, die hij zorgvuldig in de vaas legde.
Toen die gevuld was, richtte hij zijn blik langzaam naar het publiek en vroeg: “Is deze vaas vol?”
Allen antwoordden ze: “Ja. Er kan geen sinaasappel meer bij.”
De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met aardappeltjes. Hij goot ze over de sinaasappels. De aardappeltjes vielen tussen de sinaasappels tot op de bodem van de vaas.
Opnieuw vroeg de professor: “Is deze vaas vol?”
Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en één van hen antwoordde: “Waarschijnlijk niet …”
Daarop haalde de professor van onder de tafel bruine bonen, die hij aandachtig in de grote vaas goot. De bruine bonen vulden de plaats tussen de sinaasappels en de aardappeltjes.
De professor vroeg nog maar eens: “Is deze pot vol?”
Ditmaal schudde zijn publiek eensgezind het hoofd.
“Goed”, zei de professor, en alsof iedereen het verwachtte, nam hij een kan met water en vulde de vaas tot de rand.
Daarop richtte de professor zich opnieuw tot de groep en vroeg: “Welke grote waarheid toont dit experiment ons?”
De moedigste antwoordde: “Het toont ons dat onze agenda nooit zo gevuld is als we wel denken en dat er, als we echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer afspraken en meer activiteiten.”
“Nee”, antwoordde de professor, “dat is niet het punt. Dit voorbeeld illustreert dat je nooit alles in de vaas had gekregen als je sinaasappels er niet als eerste in gedaan had. Als je enkel belang hecht aan aardappeltjes en bruine bonen, zullen zij alle plaats in beslag nemen en blijft er geen tijd meer over voor de belangrijke dingen.
“Wat zijn de “sinaasappels” in jouw leven?” vroeg hij de studenten. En voor ons hier: wat zijn de grote sinaasappels van het beleid van de nieuwe gemeente? Wat zijn de beleidspunten waar we als eerste mee aan de slag moeten? Of anders gezegd welke belangrijke sinaasappels leggen we als eerste in de vaas?
We hebben in De Diek’n vastgesteld dat we een dienende gemeente aan de bron willen zijn. Om het beleidsplan ‘handen en voeten’ te geven gaan we in groepjes uit elkaar en krijgen twee sinaasappels mee met de opdracht: schrijf op de sinaasappels wat betekent de bron voor ons en wat de dienende gemeente.
De terugkoppeling levert een schat aan input op voor het uitschrijven van het beleidsplan. Onderstaand een bloemlezing:

Op de sinaasappels van de bron

Voorbereiden en nabespreken kerkdiensten, elkaar leren kennen, niet opdringen, de Bijbel, inspiratie, veelkleurigheid, gesprek, vertrouwen in elkaar, variatie in diensten, persoonlijk, meer gezamenlijk, liturgie uitwerken, leerhuizen, klooster, kinderen.

Op de sinaasappels van de dienende gemeente

Omzien naar elkaar, zorgcoöperatie, noden inventariseren, eenzaamheid, armoedebestrijding, dorpsactiviteiten, spreken over diaconaat, meer naar buiten treden, elkaar ontmoeten.
Soms hadden de groepen meer tekst dan er op de sinaasappels past. Deze zijn door het aanstuurplougje ingezameld en zullen worden gebruikt bij het opstellen van het beleidsplan.
Ter afsluiting van een mooie en vruchtbare avond spreekt de andere voorzitter, Geja Huizing de onderstaande zegen van Janneke Nieboer uit:

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat

en waar je op stukloopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.

Na deze mooie afsluiting was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. We mogen terugkijken op een fijne avond met elkaar.

Namens het aanstuurplougje,
Ad Bakker

Aanvulling gemeenteavond

Aanvulling op de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de gemeenteavond:

Gemeentegrenzen

De duur van de besluitvorming over de gemeentegrenzen wordt vooral ook door de kerkorde veroorzaakt. De vereiste procedures binnen de betrokken gemeenten en de classis zijn onder meer afhankelijk van hun vergaderagenda’s waardoor afzonderlijke besluitvorming maanden op zich zou kunnen laten wachten.

Kerkdienstenrooster

Tijdens de bijeenkomst in De Diek’n is toegezegd dat het kerkdienstenrooster 2024 zoveel mogelijk ongewijzigd zal blijven. Daaraan is voldaan. In 2024 zijn er 97 kerkdiensten waarvan drie in de Andreaskerk van Eenum, één in de Andreaskerk van Westeremden, tien in de Donatuskerk, zestien in de Jakobuskerk, twee in de Mariakerk van Oosterwijtwerd, vier in de Mariakerk in ’t Zandt, drie in de Pancratiuskerk in Godlinze en zestien in de Petrus & Pauluskerk (subtotaal 55) en 42 in de Vredekerk. Van de 97 kerkdiensten zijn er 28 ‘gezamenlijk’ (2023: 25).

Voor 2025 hebben de taakgroepen eredienst een voorstel gemaakt. Dat voorstel ligt nu bij de kerkenraden. In grote lijn komt het voorstel hierop neer: 1e zondag van de maand dienst in de Vredekerk, 2e zondag van de maand dienst in de Jacobuskerk en de Donatuskerk, 3e zondag van de maand dienst in de Petrus en Pauluskerk, 4e zondag van de maand dienst in de Vredekerk en de Jacobuskerk. Wanneer er twee ochtenddiensten zijn, begint de eerste ‘vroeg/vroeger’ en de tweede ‘laat/later’. Naast deze ochtenddiensten: iedere eerste zondag van de maand een avondgebed, afwisselend in de Andreaskerk (Eenum), Pancratiuskerk en de Mariakerk.

Dit is dus niet meer dan een allereerst voorstel en vereist verdere bezinning en doordenking. Voordat hierover definitieve besluiten worden genomen, zal eerst aan alle gemeenteleden om hun mening worden gevraagd.

Dorpen

Bovenstaand voorstel voor het kerkdienstenrooster betekent dat er in Eenum, Godlinze, Leermens en Oosterwijtwerd even vaak of vaker gekerkt zal worden als in 2023 en 2024. (In 2022 hebben we 7x gekerkt in ’t Zandt; in het voorstel zou dat 3x worden.)

De pastorale wijkindeling blijft in de nieuwe gemeente ongewijzigd; pastoraal gezien verandert er voor de dorpen dus niets.

Predikantsvacature

De invulling van de predikantsvacature is afhankelijk van het beleidsplan van de nieuwe gemeente. Wat voor gemeente willen wij zijn? Hoe willen wij dat concreet invullen? En wat is daarvoor nodig? Dat kan een predikant zijn. Of een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Of voor het jongerenwerk. Of een diaconaal werker. Of misschien hebben we een hele andere beroepskracht nodig. Of helemaal geen extra beroepskracht maar heel iets anders?

De PKN zegt: ‘Er bestaan binnen de Protestantse Kerk in Nederland geen normen voor de predikantsbezetting van een gemeente. De gemiddelde bezetting is 1.000 leden (belijdende leden + doopleden) per fulltime predikant, maar de variatie is groot. Er zijn gemeenten met 50 leden op 1 fulltime predikant en er zijn gemeenten met 2.000 leden op 1 fulltime predikant. De werkelijke bezetting wordt bepaald door de prioriteit die een kerkenraad aan de pastorale bezetting geeft en door de financiële middelen die ervoor beschikbaar zijn.’

De nieuwe gemeente telt ongeveer 800 leden.

André van den Bor

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland