Verslag gemeenteavond wijk Maarland 15-01-2018

Kort verslag van de gemeente-avond van Maarland op 15 januari 2018 in Elthato, Zeerijp.

Om 20.00 uur heet de voorzitter, Maarten Burggraaff, de ± 30 aanwezigen hartelijk welkom en legt de indeling van de avond uit: in het gedeelte vóór de pauze zullen we het hebben over het Avondmaal en na de pauze krijgen we foto’s te zien met uitleg over de orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Dominee Tjalling Huisman begint met het lezen van het Avondmaalslied van Willem Barnard (Guillaume van der Graft). Avondmaal = Maaltijd van de Heer. De oudste tekst over het Avondmaal is te vinden in de Korintenbrief. De vorm van het Avondmaal draagt bij aan de betekenis:

het lopend ontvangen van brood en wijn stemt tot inkeer;
als brood en wijn door de banken gaan is dat anoniem;
aan tafels zitten of in groepjes kan als het om een kleine kerk gaat;
in de kring drukt gemeenschap uit.

Avondmaal is geen geschiedenisles; het is het gedenken van de Heer Jezus; verleden, heden en toekomst.

In onze gemeente wordt ongeveer 10 keer per jaar Avondmaal gevierd.

Hierna zien we het begin van de film van Ingmar Bergman: ‘Avondmaalsgasten’, waarna we praten over de herkenning met onze vieringen en de verschillen. In kleine groepjes proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

wat vind je mooi / waardevol;
wat zou je graag anders willen;
welke vragen heb je.

Er blijken de volgende bespreekpunten over te blijven:
liefst niet te lang Taizé-liederen zingen als de cantorij niet meewerkt;
met de tekst over ‘lichaam en bloed van Christus’ hebben sommigen moeite;
brood en wijn zouden kunnen worden binnengebracht;
af en toe eens individueel brood en wijn komen ‘halen’.

Dominee Tjalling neemt dit mee. Er wordt (nogmaals) afgesproken om elkaar aan te kijken bij het doorgeven van brood en wijn. Na de pauze zien we via de beamer foto’s vanaf het begin van de orgelrestauratie en krijgen we uitleg. Erg interessant om op deze manier hiervan op de hoogte te worden gebracht. Bij de rondvraag wordt gevraagd of de benaming van onze wijkgemeente ook kan worden: PKN-wijkgemeente Maarland in plaats van: hervormde wijkgemeente Maarland.

In de gezamenlijke moderamina-vergadering van 26 februari a.s. zal dit aan de orde komen. Ook wordt verzocht om een uitgebreider verslag van de kerkenraadsvergaderingen in het Kerkblad. Om 22.00 uur besluiten we de avond met een lied, waarna met een hapje en een drankje het vernieuwde Elthato wordt bewonderd.

Wippy Kempenaar-Wildeboer, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland