Verslag gemeenteavond wijk Vredekerk 11 mei 2022

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie was het weer mogelijk om een gemeenteavond te houden. Of het daaraan lag of dat het de te bespreken onderwerpen waren weet ik niet, maar de opkomst was met ruim 50 gemeenteleden zonder meer goed te noemen.

De avond bevatte onderwerpen die gerangschikt kunnen worden in verleden, heden en toekomst. De voorzitter opende de vergadering met het lezen van het gedeelte uit Genesis 18 waarin Abraham met God spreekt over de verwoesting van Sodom en Gomorra. Abraham probeert God ervan te weerhouden om de beide steden te verwoesten en start de “onderhandelingen” waarbij hij steeds verder gaat met de vraag: als er vijftig onschuldige inwoners zijn, wilt U dan de steden sparen. God zegt dan dat Hij dan vergeving zal schenken aan de hele stad. De “onderhandelingen” gaan door. Via 45, naar 40, naar 30, naar 20 om uiteindelijk uit te komen op 10.

De voorzitter blikt met ons terug op het verleden en noemt het vertrek van Marco Roepers en de coronapandemie. Het laatste heeft een behoorlijke wissel getrokken op onze gemeente. Vervolgens luisteren we naar het lied “Groot is uw trouw o Heer”.

Daarna is het woord aan Wietse Bouwman. Hij neemt de aanwezigen mee in het financieel reilen en zeilen van onze kerk in het recente verleden, namelijk 2021. Er werden enkele vragen ter verduidelijking gesteld, die door Wietse bekwaam van een antwoord werden voorzien. De controle van de boeken is, zo meldde Albert Koens, gedaan en er zijn geen op- of aanmerkingen te maken en hij stelt dan ook voor om de boekhouden décharge te verlenen. Hetgeen in dankbaarheid door de gemeenteleden is gedaan. Waarvan akte.

Wietse blijft nog even aan het woord en komt aan in het heden, namelijk het beroepingswerk. Hij geeft een overzicht van wat er gedaan moet worden om mogelijk een predikant te kunnen beroepen. Zaken als het indienen van een meerjarenbegroting (men wil graag weten of we nu, maar ook in de toekomst een predikant kunnen betalen), het actualiseren van het beleidsplan, het eventueel aantrekken van een ambulant predikant ter overbrugging en nog meer van dat soort zaken. Een aantal dingen is klaar, sommige zijn in de afrondende fase. Het is goed om op te merken dat er een gesprek is geweest met een kandidaat voor ambulant predikant. De predikant en het moderamen trokken de conclusie dat we goed bij elkaar zouden passen, maar…. De beste man is nu predikant in Limburg en wil graag terug naar zijn wortels die in het Noorden liggen. Gezien de reistijd is de voorwaarde dat hij een geschikte woning moet vinden en da’s nog niet gelukt.

Na het verleden en het heden wordt het tijd om naar de toekomst over te gaan, maar wel met een link naar het heden. Ad Bakker neemt het stokje van Wietse over en neemt de gemeenteleden mee naar de samenstelling van de kerkenraad. Momenteel hebben we nog 11 ambtsdragers. Dat lijkt best veel, maar wanneer we bedenken dat er van die 11 een viertal ambtsdragers zijn van wie de termijn er eigenlijk opzat per mei 2022 komt dat aantal van 11 ineens in een ander daglicht te staan. Het vinden van nieuwe ambtsdragers is, ondanks diverse “acties” heel erg lastig. Als de huidige trend zich voortzet en ambtsdragers daadwerkelijk aftreden wanneer ze “aan de beurt” zijn blijven er in het seizoen 2023-2024 nog 6 ambtsdragers over, het seizoen erna zijn er nog maar 4 ambtsdragers, in het seizoen 2025-2026 zijn er twee ambtsdragers en deze twee mensen treden in mei 2026 ook af en dan is er dus geen kerkenraad meer. Het is het somberste scenario, maar het geeft wel aan hoe het ervoor staat. Hoog tijd dus om na te denken over de toekomst van de Vredekerk.

Hijlko Feitsma schetst in volstrekt willekeurige volgorde een aantal scenario’s:

  • Opheffen Vredekerk;
  • Niets doen en afwachten wanneer het schip zal stranden;
  • De federatie met Maarland omzetten naar een fusie;
  • Andere vormen van samenwerking zoeken in omliggende gemeenten, bijvoorbeeld in het cluster;

Alle geschetste scenario’s vragen om actie en zullen soms heel verstrekkende gevolgen hebben. De aanwezige gemeenteleden worden uitgenodigd om te reageren op de geschetste scenario’s. Er komen vanuit de aanwezigen nog een paar andere opties: zelfstandig blijven en, zoals vanuit PKN ook mogelijk is gemaakt werken met een kleine kerkenraad die bestaat uit 4 tot 5 ambtsdragers met ondersteuning door anderen, zoals de huidige bezoekers.

Een eenduidige conclusie valt op deze avond niet te trekken, maar dat de situatie van onze kerk in de zeer nabije toekomst ons allemaal zorgen zou moeten baren is wel duidelijk.

We sluiten de vergadering af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland