Verslag gemeenteavond wijkgemeente Maarland 18-06-2018

Verslag van de gemeenteavond wijkgemeente Maarland, gehouden op 18 juni 2018  in Elthato te Zeerijp

Maarten opent de gemeenteavond met het lezen van een artikel “Judit” uit het blad ‘Petrus’, het gaat over een vrouw die verhuisd is van een dorp naar een grote stad. Ze schrijft over haar zoektocht naar een kerk waar ze zich thuis kan voelen.

Maarten heet iedereen welkom, in het bijzonder de dames Hartman. Verder maakt Maarten bekend, dat Jos Boven de nieuwe scriba wordt. Helaas is ze vanavond verhinderd. Er staan deze avond een aantal punten op de agenda: het financieel verslag 2017 van de KRM; inleiding van het beleidsplan voor Maarland, door Tjalling; foto’s Petrus en Paulukerk en het onderwerp ‘handen schudden’.

Met behulp van de beamer wordt de jaarrekening (met dank aan Theo Trox) gepresenteerd. Een aantal zaken worden door Menno duidelijk toegelicht en uitgelegd. Eén punt van zorg is de inkomsten van levend geld, (de vrijwillige bijdrage). Deze loopt ieder jaar verder terug. Veel gezinnen/personen staan wel ingeschreven, maar geven niks. De financiële boeken  zijn gecontroleerd en goed bevonden. Hierna laat Maarten weer een aantal nieuwe foto’s zien van de restauratie van het orgel in de Petrus en Pauluskerk. Het vordert gestaag. De kleur van het orgel wordt olijfgroen, met veel bladgoud. De intonatie van het orgel wordt zoals het in 1735 was. Menno vertelt dat de Kerkrentmeesters in gesprek zijn met de SOGK over een eventuele overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de SOGK. De gesprekken lopen erg stroef, nog steeds is niet de hoogte van de bruidsschat bekend, die mee moet naar de SOGK.

Tjalling heeft een inleiding van het beleidsplan voor Maarland geschreven. Deze wordt rondgedeeld aan iedereen. Tjalling licht het één en ander toe.

Een aantal belangrijke punten hieruit zijn:

 • Onderweg
  zoektocht als gemeente op weg zijn naar het koninkrijk Gods.
 • Open voor de ander
  o.a. bij andere kerken, voor ontmoeting van nieuwe mensen, inspiratie, helpen, leren, bezinning en groei,openstaan voor een ander
 • Eigenheid koesteren
  liturgie, geestelijke ruimte
 • Verantwoordelijk voor elkaar
  nieuwsgierigheid, openheid, omzien naar elkaar
 • Valkuilen (kliffen)
  – clubgevoel, we zijn een gemeente, geen club
  – dorpsgevoel, niet 1 dorp is beter dan de andere
  – afdrijfgevaar
  – onverschilligheid

Hierna komt het onderwerp “handen schudden” aan bod. Dit komt aan de orde naar aanleiding van een artikel, dat Maarten gelezen heeft. Een vrouw schreef dat zij wel eens in stilte na een dienst direct naar huis wilde gaan, in plaats van de dominee en de ouderling van dienst nog een hand te schudden. Wat vinden wij als Maarlanders hiervan?  Gaan we veranderen of doorgaan zoals het nu gaat.

Opmerkingen /suggesties die naar voren kwamen:

 • Begroeting vooraf aan de dienst bij binnenkomst in de kerk wordt erg gewaardeerd. Een begroeting, zoals ‘fijn dat je er bent’, wordt als erg fijn gevonden.
 • Welkom  kan door verschillende personen worden gedaan; de dominee, ouderling van dienst, koster, maar ook door een gemeentelid . Er zou een commissie van ontvangst opgesteld kunnen worden.
 • Iedereen vindt dat ‘het hand geven ‘na de dienst ook moet blijven. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om ’in stilte’ te vertrekken, mocht je die behoefte hebben.
 • Conclusie: we gaan op de huidige voet door.

Tijdens de rondvraag komen er een aantal dingen voorbij:

 • er wordt opgemerkt dat het steeds moeilijker wordt om aan kleingeld te komen voor de collecte
 • koffie en thee van de Wereldwinkel gebruiken
 • kindernevendienst: dit wordt toegelicht door Geja Huizing. Er is kindernevendienst tot aan de zomervakantie, daarna wil men proberen om 1x per maand kindernevendienst te gaan geven. Geja gaat pakketjes maken voor iedere kerk. Mochten er wel kinderen in de kerk zijn, dan is er iets om mee te werken. Margreet en Geja blijven als leiding aan.
 • er waren tijdens het avondgebed in Oosterwijtwerd erg weinig mensen. Jammer!

We besluiten de avond met het zingen van lied 266. Daarna wordt er nog even doorgepraat, onder het genot van een drankje.

Janneke de Jonge

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland