Verslag gezamenlijke gemeenteavond 23 januari 2024 en meer…

Aan de uitnodigingen in de nieuwsbrief, voorafgaande aan de kerkdiensten en eerder in Op de Hoogte voor deze gemeentevergadering hebben circa 90 gemeenteleden gehoor gegeven. De op deze vergadering aan de orde komende stukken: het beleidsplan 2024-2028, de plaatselijke regeling, de begroting 2024 van zowel kerkrentmeesters als diaconie hebben ter inzage gelegen bij de beide scribae en zijn tot twee keer toe digitaal beschikbaar gesteld in de vorm van een “link” in de nieuwsbrief.

De avond wordt geopend met het uitspreken van een gebed door Geja Huizing die de aanwezigen daarna welkom heet. Vervolgens geeft zij het woord aan Tjitse Mollema. Tjitse is voorzitter van het aanstuurplougje en schetst de procedure tot nu toe en het vervolg. Het is goed om te weten dat we op de gemeenteavond niet zullen stemmen over een mogelijke fusie. De bedoeling van deze gemeenteavond is om de gemeente te horen over de genoemde stukken en nadat de gemeente is gehoord zullen de afzonderlijke kerkenraden op donderdag 25 januari hun standpunt bepalen inzake een fusie. De kerkenraden nemen dan een voorgenomen besluit. Het voorgenomen besluit wordt vervolgens voorgelegd aan het Breed Moderamen van de Classis en pas wanneer dat gremium geen bezwaren ziet kunnen de formele handtekeningen onder het fusiedocument worden geplaatst. Qua planning is dat op zijn vroegst in mei 2024. Maar eerst de gemeente horen…

Plaatselijke regeling

Eerst is de plaatselijke regeling aan de orde. In de plaatselijke regeling zijn veel zaken opgenomen die door de PKN zijn voorgeschreven. Slechts een gering aantal zaken is specifiek toegesneden op de eigen gemeente. Naar aanleiding van het gesprek over de plaatselijke regeling worden een paar kleine aanpassingen voorgesteld en deze worden verwerkt in de definitieve versie.

Begroting

Na de plaatselijke regeling is de begroting 2024 en de meerjarenbegroting van de kerk aan de orde. Geschetst wordt de totstandkoming van deze gezamenlijke begroting. De tekorten die in de komende jaren optreden kunnen en zullen worden gedekt uit de reserves, zoals blijkt uit de toelichting die gegeven wordt op de balans.

Hierna is het de beurt aan de begroting van de diaconie. Ook hier wordt kort de totstandkoming van deze gezamenlijke begroting geschetst en worden de diverse posten daar waar nodig toegelicht.

Gemeentegrenzen

Na de cijfertjes is het hoog tijd voor iets “leukers”, namelijk de grenzen van de nieuw te vormen gemeente. De regels van de PKN geven aan dat er in elke plaats maar één Protestantse Gemeente kan en mag zijn. De Hervormde Gemeente Maarland heeft onder meer leden in Westeremden en Oosterwijtwerd. De plaatsen vallen onder respectievelijk de PG Westeremden en de PG Appingedam. Als de fusie een feit zou worden ontstaat de PG Fivelstroom en zouden er in de dorpen Westeremden en Oosterwijtwerd dus twee PG actief zijn en dat mag niet van de PKN. Na overleg met de beide PG is overeengekomen dat het dorp Westeremden bij de PG Westeremden blijft en dat het dorp Oosterwijtwerd naar de nieuw te vormen PG Fivelstroom gaat. Met de betreffende inwoners is of zal worden overlegd. In ’t Zandt is de Gereformeerde Kerk ’t Zandt-Godlinze actief en dus geen PG. Met deze kerk is overleg gevoerd met als uitkomst een convenant waarin een grens is afgesproken in het geval van de vorming van de PG aldaar.

Beleidsplan

Na een korte pauze wordt de gemeenteavond hervat met het bespreken van het beleidsplan. Een beleidsplan behelst een lange termijn visie op de gemeente. Het is nadrukkelijk geen werkplan, dus concrete afspraken staan daar niet in. Het beleidsplan 2024 -2028 is opgesteld door de kerkenraad, waarbij is geput uit de uitkomsten van de gemeente dag in de Diek’n, de gemeenteavond van 9 november 2023 en uit de diverse bestaande brondocumenten. Er is gekozen om uit de veelheid van aandachtpunten voor het komende jaar te kiezen voor: het samengroeien naar één gemeente en invulling geven aan de pluriformiteit. De uitdaging is om met elkaar invulling te gaan geven aan het beleidsplan. Er zijn nog wat vragen over het naar de mening van enkele aanwezigen ontbreken van concrete zaken in het beleidsplan als de positie van de cantor en de invulling van de vacatureruimte voor een predikant. Het ontbreken daarvan in het beleidsplan is juist, omdat we eerst moeten gaan bezien wat nodig is voor het uitvoeren van het beleidsplan. Overigens is het zo dat alle personeelsleden die op het moment van fusie bij één van beide partners op de loonlijst staan meegaan naar de nieuw te vormen PG.

Het verdere proces

Hierna is het tijd om het verdere proces te schetsen. Na deze gemeenteavond zullen de beide kerkenraden zich moeten bezinnen op de vraag of zij, de gemeente gehoord hebbende, een voorgenomen besluit tot fusie kunnen nemen. Als dat het geval is, gaat dat besluit samen met de benodigde stukken naar het Breed Moderamen van de Classis. Het Breed Moderamen neemt dan een voorgenomen besluit. Tegelijkertijd is de notaris aan het werk om de notariële zaken te regelen. Daarna komt er een advertentie in de krant en 4 weken daarna volgt dan het definitieve besluit van het Breed Moderamen. Daarna kan de kerkenraad het definitieve besluit nemen en kan de akte al dan niet feestelijk worden getekend. Voorwaar nog een heel “gedoe”, maar noodzakelijk om aan alle voorwaarden te voldoen. Concreet zal een feestje niet eerder dan mei 2024 kunnen worden gevierd.

Vragen en opmerkingen

Na dit éénrichtingsverkeer vanuit de kerkenraad naar de gemeente is er tijd en gelegenheid voor het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen. Een vraag is hoe de indeling van het wijkwerk zal worden. De commissie pastoraat is daarmee aan het werk en zal op korte termijn daarvan verslag doen in het kerkblad. Een andere vraag is welk belang de kerkenraad hecht aan het horen van de gemeente. De kerkenraad neemt bij hun verdere besluitvorming de mening van de gemeente uiteraard serieus en laat die dus meewegen in het te nemen besluit. Een vraag is of de kerkenraad ook de mening van de leden die er vanavond niet zijn meeneemt in de besluitvorming. De reactie van de kerkenraad daarop is dat zij van mening is dat er echt alles aan gedaan is om de gemeenteleden te bereiken. Immers, meerdere keren is aan alle gemeenteleden de gelegenheid geboden mee te praten en vragen te stellen. Een laatste opmerking betreft de zorgen die er leven onder een aantal gemeenteleden over zaken als kerkdiensten in de dorpen, het aantal predikantsplaatsen en het karakter van de kerkdiensten. De vragensteller ontbeert antwoorden op deze zorgen in het beleidsplan en zou deze graag alsnog willen terugzien in het beleidsplan. Als reactie stelt de kerkenraad dat het beleidsplan daarvoor niet de geëigende plaats is. Een beleidsplan is geen werkplan.

Afsluiting

Rond 21.20 uur naderen we de afsluiting van de gemeenteavond. Er wordt lof en respect uitgesproken in de richting van alle mensen die zich hebben ingezet voor deze avond, in de voorbereiding op deze avond en bij het opstellen van de benodigde stukken. Aan de leden van het aanstuurplougje wordt een veelkleurig boeket bloemen overhandigd. We sluiten af met het zingen van lied 657 de verzen 1 en 4.

Namens het aanstuurplougje en de kerkenraad,
Ad Bakker,

een “komma” en geen punt achter Bakker??

De oplettende lezer had dat al lang gezien natuurlijk. Achter “Bakker” staat een komma, omdat het verhaal doorgaat.

Na de gemeenteavond van dinsdag 23 januari was er op donderdag 25 januari een kerkenraadsvergadering. We hebben in gezamenlijkheid de gemeenteavond geëvalueerd. Een fusie is voorwaar geen alledaagse aangelegenheid voor het doorsnee kerkenraadslid. Er was dan ook ruimte om de gevoelens en emoties met elkaar te delen. De beide kerkenraden hebben afzonderlijk van elkaar gesproken over de gemeenteavond waarin we de gemeente hebben gehoord over de voorgenomen fusie met de daarbij behorende stukken. Beide kerkenraden hebben unaniem het voorgenomen besluit tot fusie genomen. Waarbij we in ogenschouw nemen dat we op weg gaan in een gezamenlijke trektocht en dus niet in een georganiseerde reis. Zie het onderstaande stuk van Jan Hendriks dat eveneens was gevoegd bij de extra nieuwsbrief van zaterdag 27 januari 2024.

Een georganiseerde reis? Of een gezamenlijke trektocht?

Jan Hendriks was de gemeenteopbouwdeskundige. Van 1973 tot 1998 was hij universitair hoofddocent praktische theologie. Veel predikanten zijn gevormd door zijn boek Een vitale en aantrekkelijke gemeente (1990). Maar pas na zijn emeritaat kreeg zijn boekenstroom een hoge vlucht: Gemeente als herberg (1999) is door heel wat kerkleden gelezen en besproken. “Verlangen en vertrouwen” waren kernwoorden in zijn gemeenteopbouwmodel. Zonder verlangen geen richting en zonder vertrouwen geen beweging in de gemeente, stelde hij. Hendriks gebruikte vaak metaforen om zijn punt te maken. Zo stelde hij dat een predikant geen georganiseerde reis leidt, maar dat een gemeente aan een gezamenlijke trektocht bezig is.

Kenmerkend voor een ‘georganiseerde reis’ is dat door de reisleiding een kant en klare reis wordt aangeboden: bestemming en route zijn uitgekiend, alles ligt van begin tot het einde vast. Het enige wat de reizigers hoeven te doen is luisteren naar de reisleiding zodat iedereen op de juiste momenten in- en uitstapt. Een ‘gezamenlijke trektocht’ verschilt van een georganiseerde reis: de reisleiding en de reizigers bepalen samen het reisdoel en de route. Gaandeweg (!) wordt besloten hoe een globale gemeenschappelijke visie wordt omgezet in concrete doelen en welke weg daartoe zal worden ingeslagen. Bij belangrijke kruispunten gaat men zich gezamenlijke beraden over de te maken keuze. Tijdens een gezamenlijke trektocht is de eerste vraag niet “hoe bouwen we een inloophuis, een kerkcafé , een gastvrije kerkdienst, enzovoort. Maar primair gaat het hierom: waarom zouden we dat doen (dat is: wat heeft dat te maken met wie we zijn?) en waartoe zouden we dat doen? (dat is: wat heeft dat te maken met onze missie?).”

Zo worden we volgens Hendriks gaandeweg wijzer. En is deze weg als het goed is zelf een spirituele trektocht. Met het beleidsplan zoals dat er nu ligt, heeft de kerkenraad besloten tot een soortgelijke trektocht en daarmee niet voor een georganiseerde reis. Zo’n gezamenlijke trektocht betekent dus dat voor de komende beleidsperiode heel veel niet is vastgelegd. Gaandeweg zullen we vanzelf op kruispunten komen waar we met z’n allen keuzes zullen kunnen maken. Waar willen we nu naartoe? Waarom willen we dat? Wie of wat willen we bereiken? En dan (pas): hoe gaan we daarnaartoe en welke middelen hebben we daarvoor nodig?

Tot zover Jan Hendriks.

Ad Bakker. (met een punt)


De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland