Verslag kerkenraad Vredekerk 11-10-2022

De vergaderingen van de kerkenraad kennen een (bijna) vaste agenda. Na een korte bezinning, die bij toerbeurt worden gedaan door een lid van de kerkraad bespreken we het verslag van de vorige vergadering. Daarna is het de beurt aan diaconie, college van kerkrentmeesters, het pastorale team, het jeugdwerk en anderen om de kerkenraad op de hoogte te stellen van bijzonderheden.

De vergaderingen van de wijk Vredekerk worden ook altijd bijgewoond door een vertegenwoordiger  (V/M) van wijk Maarland en omgekeerd gaat er iemand van de wijk Vredekerk naar de vergaderingen van wijk Maarland.

De vergadering van 11 oktober werd voor de eerste keer bijgewoond door onze ambulant predikant Pier Prins. Hij heeft zich uitgebreid voorgesteld aan de aanwezigen. De belangrijkste taak van Pier Prins is het verlenen van bijstand in het pastoraat. Uitzonderingen daargelaten zal Pier op de maandag en dinsdag in Loppersum werkzaam zijn. Naast het werk in Loppersum vervult Pier een identieke functie in Assen. Op zondag 6 november is hij door André van den Bor verbonden aan de Vredekerk. Ook zal Pier in 2023 een aantal preekbeurten gaan vervullen en zal hij de dienst op Eerste Kerstdag 2022 voor zijn rekening nemen.

In de vergadering heeft een afvaardiging van mensen die de “stichting” van de Pioniersplek hebben voorbereid ons op de hoogte gesteld van de inhoud en de vorderingen daarvan.

Het college van kerkrentmeesters meldt dat de versterking en de herinrichting van de vergaderzaal op het ophangen van de gordijnen na gereed is. Zij werden daarin bijgestaan door een club die zich van de naam “de styling wichter” bediende en het resultaat mag er zijn al zeg ik dat zelf. Neem bij gelegenheid vooral een kijkje. Wat de versterking betreft resteren nu nog het jeugdhonk, de consistorie en de hal. Dat werk is gepland voor het vroege voorjaar van 2023.

Zoals al eerder bij diverse gelegenheden (nieuwsbrief en mededelingen op de zondag) gemeld heeft de Vredekerk ruimte gekregen om een predikant (V/M) te kunnen beroepen voor 60%. Zeer binnenkort spreken de kerkenraden van de beide wijken met elkaar met als het ultieme doel om vast te stellen of er voldoende aanknopingspunten zijn om nog intensiever met elkaar te gaan samenwerken. U kunt zich voorstellen dat de uitkomst van deze verkenningen van belang is voor het functieprofiel van een te zoeken predikant. Wordt zeker vervolgd dus.

Ad Bakker,
scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland