Verslag kerkenraadsvergadering 21-09-2021 wijk Maarland

Na een zomerstop kunnen we gelukkig weer “gewoon” bij elkaar komen in Elthato. Het is een vergadering met een feestelijk tintje; er is een nieuwe domie, er is een nieuwe voorzitter, een nieuwe scriba, er zijn nieuwe kerkenraadsleden die net voor de vakantie zijn bevestigd. 
Na een woord van welkom door de voorzitter komt ds. André v.d. Bor aan het woord voor een stukje bezinning. Hij leest uit 1 Korinthiërs 12 het gedeelte waarin staat omschreven dat we met al onze verschillen samen één lichaam vormen, en dat we allemaal nodig zijn om dat lichaam draaiende te houden. De agenda wordt vastgesteld en het verslag van de vorige vergadering doorgenomen. 

 
De vraag rijst of het paarse boekje (met de orden van dienst) aan herziening toe is. Deze vraag zullen we op een gemeenteavond voorleggen aan de gemeenteleden. Ook de gedachte dat er een commissie vieringen/diensten zou kunnen worden ingesteld wordt opgeworpen. Deze gedachte parkeren we even, in de volgende vergadering willen we hier verder over nadenken. 

Als de coronaregels het toelaten zal er in november van dit jaar een gemeenteavond worden gehouden. 

 

Ds. Hommes, onze classispredikant zal in februari een bezoek brengen aan onze gemeente, hij sluit dan aan bij de kerkenraadsvergadering. 

De weeksluitingen in Wiemersheerd worden bemoeilijkt door het tekort aan vrijwilligers (mensen die de bewoners naar en van de weeksluiting willen brengen). André v.d. Bor en Geja Huizing zullen een vergadering over deze weeksluitingen bijwonen. Er is van onze kant onder andere de vraag wie er precies verantwoordelijk is voor deze vieringen. 

Er zal weer vergaderd gaan worden door het cluster. Ter herinnering: dit is het samenwerkingsverband van Maarland en omliggende gemeenten, waarbij we elkaar opzoeken bij het organiseren van o.a. leerhuizen, de Pinksterdienst, het jeugdwerk. 

 

We vinden het nog te vroeg om tijdens de kerkdiensten alweer te collecteren. Voorlopig blijven de collectedoelen dus genoemd worden en kunt u desgewenst een bedrag(je) overmaken op de bankrekeningen die in het kerkblad vermeld staan. 

 

De verslagen van kerkrentmeesters en diakenen zullen in het vervolg ter kennisgeving aan de overige kerkenraadsleden worden toegestuurd. Zowel de commissie van kerkrentmeesters als de diaconie hebben immers een zelfstandige verantwoordelijkheid toebedeeld gekregen van de kerkenraad. 

 

De kerkrentmeesters zijn druk met het verhelpen van het probleem met het geluid in de P&P-kerk in Loppersum. Ook gaan ze de mogelijkheid om de kerkdienst vanuit ‘t Zandt en Leermens uit te zenden onderzoeken. Voor nieuwe geluidsinstallaties in die kerken zullen de plaatselijke commissies worden benaderd. 
Net als voor alle woningeigenaren geldt heeft ook Maarland een bedrag voor de waardedaling van de pastorie in Zeerijp gekregen, en een subsidie voor verduurzaming. 

 

Binnenkort wordt een intentieverklaring getekend over de pioniersplek voor het jeugdwerk in het cluster. Kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar en hun ouders worden uitgenodigd voor een barbecue, daar zullen de wensen en behoeftes omtrent het jeugdwerk worden besproken. 

We blikken terug op de kerkdiensten. De aan coronaregels aangepaste viering van Schrift en Tafel is positief ervaren. De startzondag wordt inmiddels voorbereid door een kleine commissie. 
Er is een doopdienst binnenkort, en wel op 17 oktober a.s. in de kerk in Eenum. 

 

Qua coronaregels hoeven we ons sinds kort niet meer te houden aan de anderhalve meter afstand. We willen graag benadrukken dat we elkaar de ruimte moeten blijven geven, waar mensen dat wensen. Opgeven voor de dienst is niet meer nodig. 

 

Er is nog een rondvraag waarin verschillende kleine puntjes worden besproken. Daarna wordt de vergadering gesloten met een gezamenlijk gebeden “Onze Vader”.  En daarna zijn er hapjes en drankjes, omdat we blij zijn dat we weer van start zijn, én omdat onze nieuwe domie net zoveel van hapjes houdt als Tjalling! 

Namens de kerkenraad, Gerda Potze. 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland