Verslag kerkenraadsvergadering 21 februari 2023

We beginnen de vergadering met een moment van bezinning. Ds. André van den Bor heeft een aantal zinnen uit ons huidige beleidsplan meegenomen, waarover we in tweetallen van gedachten wisselen. Deze vergadering komen de zinnen “Een kerk of kerkelijke gemeente is geen doel op zich” en “Een kerk staat in dienst van het evangelie van Jezus Christus” aan de orde. Vervolgens bespreken we de zinnen in de hele groep. Er wordt onder andere gezegd dat de kerkelijke gemeente een middel is, geen club. Bij het woord komt “heb uw naaste lief als uzelf” naar boven, en “Jezus navolgen, naleven”.

Jeugdwerk: Geja is gestopt als jeugdouderling. We besluiten dat we proberen te houden wat we nu hebben. Verder maken we een pas op de plaats, het onderwerp komt jaarlijks terug op de agenda.

In het cluster wordt gewerkt aan het opzetten van een pioniersplek. Hiervoor is een aparte, geslaagde, bijeenkomst geweest voor kerkenraadsleden uit het hele cluster. Het plan is zo goed als klaar.

Het winterwerkboekje “Drive” wordt geëvalueerd. Het ziet er kleurrijk en uitnodigend uit. Ruime keuze in het aanbod. Deelnemers zijn voornamelijk Maarlanders.

Komende zomer zullen Janneke Wouda, Gerda Potze, Thea Steenwijk en Greetje Nomden aftreden als kerkenraadslid. Thea en Gerda geven aan dat ze bezoekwerk willen blijven doen. Er zal worden nagedacht over het invullen van de vacatures.

De gemeentemiddag wordt geëvalueerd. Er wordt een stap gemist, kan de gemeente de gevolgen van het voorgenomen besluit overzien? Duidelijk is dat de aandachtspunten uit de gemeentemiddag meegenomen moeten worden in het proces. Deze aandachtspunten zijn: de financiën, het feit dat we een streekgemeente zijn, communicatie, de liturgie en de verscheidenheid. De kerkenraad besluit de weg in te gaan die zal leiden tot het samengaan van de twee gemeentes.

Een eerste stap zal zijn dat we vanaf april als kerkenraden (een deel van de vergadering) samen zullen vergaderen. Er zal een stuurgroep worden samengesteld die een duidelijke opdracht gaat krijgen.

Er komt aan de orde of er weer gecollecteerd kan worden in de dienst, omdat het onderdeel is van de liturgie. Ook wordt de vraag gesteld hoe lang we door zullen gaan met het aangepast vieren van het avondmaal. De diaconie gaat zich hier over buigen.

We zingen ter afsluiting en als start van de 40-dagen tijd het lied: “Alles wat over ons geschreven is…”.

Vragen over bovenstaande? Stel ze aan één van de kerkenraadsleden!

Gerda Potze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland