Verslag kerkenraadsvergadering Maarland 20-09-2022

Tijdens de rondvraag wordt een enkele praktische vraag gesteld, vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Het bezinningsmoment wordt door ds. André gebruikt om een stuk uit de Galatenbrief te lezen: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” Vervolgens vraagt hij de kerkenraad om zich eens te bezinnen op wat ons binnen het kerkenwerk energie geeft, en wat vooral energie kost of zelfs als een last voelt. Het is de bedoeling, aldus André, dat ieder datgene doet waar hij energie van krijgt. Anders gaat het wel heel erg lijken op een juk…

In het inhoudelijke deel besluiten we dat er jaargesprekken gehouden zullen worden met ds. André, met de voorzitter en met de scriba. Een drietal kerkenraadsleden neemt deze taak op zich.

Vervolgens komt het onderwerp communicatie aan de orde; wat hebben we, wat willen we houden en wat behoeft aanpassing of verbetering? De nieuwsbrief wordt gezien als waardevol, deze komt op een vast tijdstip, heeft naast nuttige informatie ook een kort inhoudelijk onderwerp. Wel is het van belang te blijven nagaan of mensen die deze nieuwsbrief graag willen, hem ook krijgen. (Bent u of kent u iemand die de nieuwsbrief nog niet krijgt maar hem wel wil ontvangen? Mail dan: nieuwsbriefmaarland@pknvredekerkmaarland.nl). De website wordt, door kerkenraadsleden, weinig bezocht en kent verouderde documenten. Deze behoeft een opfrisbeurt. Daarnaast is het oude getrouwe kerkblad ook nog steeds nuttig als informatiebron. Het deze maand bijgeleverde “drive”-boekje is positief ontvangen, heeft een frisse uitstraling.

Veilige kerk: we besluiten dat er een protocol gaat komen en een vertrouwenspersoon zal worden gezocht.

Bij het agenda-onderdeel ‘organisatie’ komen o.a. de volgende zaken aan de orde:

– De diakenen zoeken nog naar een voorzitter.

– De kerkrentmeesters hebben besloten om een kopieerapparaat aan te schaffen en het kopieerwerk in eigen beheer uit te voeren.

– We gaan akkoord met het plan om een platform van kerken op te richten waaronder allerlei interkerkelijke activiteiten en acties kunnen plaatsvinden zoals de missionair werkgroep, gebedsweek, asielproblemen etc.

Nadat zo nog wat meer praktische zaken aan de orde zijn geweest sluiten we de vergadering rond 22.00 met een gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Gerda Potze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland