Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-01-2017

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering. Na welkom houden we een moment stilte vanwege het overlijden van onze oudpredikant ds. Jelle Kolk.

De vergadering wordt vervolgd door de diaconie die heeft besloten om de maandelijkse voedselinzameling te houden in de gezamenlijke diensten. Meestal is dit de 2e van de maand, maar dit zal duidelijk worden gemaakt in de kerkbladen en op de site.

De groep ouders die al eerder op de vergadering waren is weer uitgenodigd en samen spreken we over mogelijkheden voor de kinderen binnen en buiten de zondagse diensten in de kerk.

Ds. Marco weet te melden dat er in de dienst van 26 februari medewerking zal worden verleend door het clusterjongerencombo dat gevormd was voor de Pinksterdienst in ’t Zandt.

Er zullen in het vervolg ook vaker filmpjes en liedjes voor kinderen van Youtube worden getoond tijdens de dienst of tijdens de collecte.

Verder bespreken we het jaarlijks terugkerende thema van de wisseling van ambtsdragers. De classis vraagt ook onze aandacht om mee te gaan in veranderingen van de kerkelijke structuur. Er zal een herindeling van de landelijke classes plaatsvinden waarbij er 11 classes overblijven i.p.v. de eerdere 74.

Na het vlot afwerken van de agendapunten en het punt rondvraag, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland