Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-09-2015

In deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen worden in het bijzonder Gerda Flikkema en Sieb van Dijken hartelijk welkom geheten die voor de eerste keer aanwezig zijn als nieuwe ambtsdragers.

Na goedkeuring van de notulen spreken we over de zaken die geregeld moeten worden ten aanzien van de ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instellingen). De PKN is door de Belastingdienst erkend als een ANBI. Wie aan een dergelijke instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk en erfbelasting.

Kerkgenootschappen moeten uiterlijk per 1 januari a.s. aan de nieuwe ANBIregeling voldoen. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden.

Het kerksignaal vanuit Wiemersheerd zal stoppen per 1 oktober 2015 en Wiemersheerd zal de organisatie hiervan bij de kerken zelf leggen. Er zijn gesprekken geweest met hoofd Facilitaire Dienst van Wiemersheerd. En de kerken zullen dit verder samen oppakken.

Omdat het Partnerschap met de Evangelische Gemeinde in Ruhland niet meer zo enthousiast in de gemeente wordt beleefd als in de beginjaren, doet de kerkenraad het voorstel om dit Partnerschap op een goede manier te beëindigen. Het gaat alleen om het officiële Partnerschap en niet om de dierbare en warme contacten die zijn overgebleven na al die jaren. Er wordt nog gekeken hoe dit vorm zal krijgen.

In het winterprogrammaboekje worden verschillende activiteiten in clusterverband aangeboden. Het voorstel wordt nu gedaan om één gezamenlijk boekje op te stellen waarin alle activiteiten van alle gemeenten van het cluster vermeld staan.

Na de gebruikelijke rondvraag sluiten we deze avond met het gezamenlijk opzeggen van het Onze Vadergebed.

R.Y. Feitsma-Koning, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland