Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 10-12-2014

De avond wordt geopend door een gedeelte dat gelezen wordt uit Jesaja 9: 16, met voor velen de zeer bekende woorden ‘Een volk dat in duisternis ronddoolt…..’.

Hierna volgen enkele woorden over de periode van verwachting waarin wij in deze Adventstijd leven. In de tijd van de Bijbel verwachtte men dat Jezus het volk zou bevrijden van onderdrukking. Wij zien Hem, in deze periode van vaak veel uiterlijk vertoon met veel kaarslicht, kerstballen en gezelligheid, als brenger van geestelijke vrijheid, een hoopvolle toekomst en een leven in vriendschap, vrede en blijdschap.

De vergadering wordt vervolgd door het bespreken van de komst van Daoud Nassar. Er is hierover een goed overleg geweest met Maarland en er wordt nog gekeken wie er wordt gevraagd om de andere zijde van het JoodsPalestijnse conflict te belichten.

Het moderamen zal aandacht gaan schenken aan het probleem van de kleiner wordende actieve groep gemeenteleden, met als gevolg daarvan de kans van missen van signalen uit de wijken, en het moeilijker kunnen opvullen van diverse vacatures op verschillende gebieden.

De tekening over het centrumplan Loppersum, die voor iedereen ter inzage lag op het gemeentehuis , wordt in de vergadering nog even bekeken.

Er is een stappenplan opgezet om samen met wijk Maarland pastoraat te gaan aanbieden. Er wordt een voorstel aangenomen om eerst in een ‘proefwijk’ te kijken hoe het gaat.

De wijkwerkers van wijk Maarland en wijk Loppersum zullen hierover worden geïnformeerd en daarna zal er op de gezamenlijke gemeenteavond van 21 april 2015 verder over worden gesproken. Over de verdere invulling hoe dit pastoraat vorm zal krijgen wordt nog nagedacht.

Vanuit de Diaconie wordt meegedeeld dat er in 2015 1x per kwartaal wordt gecollecteerd voor de Voedselbank en 6x in het jaar 2015 voor Stichting Leergeld.

Een gezamenlijk aan te leggen tuin voor de Voedselbank is in een vroeg stadium; er wordt overlegd met de burgerlijke gemeente voor afstemming.

De kledingactie op Dankdag was weer een groot succes. Volgend jaar zal eerder worden begonnen met de actie om speelgoed voor de Voedselbank te verzamelen.

In Wiemersheerd zal in 2015 bij de weeksluiting worden gecollecteerd voor hospice ‘de Schutse’.

Op dinsdag 17 februari 2015 (dag voor Aswoensdag) zullen we samen pannenkoeken eten als voorbereiding op de veertigdagentijd.

De reparatie van de kerkzaal is voltooid naar alle tevredenheid.

Er is ook nog een propeller tegen het plafond geplaatst om de warme lucht naar beneden te blazen.

De predikant vermeldt dat hij in het afgelopen seizoen de boekbespreking van het boek ‘de Uitnodiging’ van Paul Young, met veel plezier heeft gedaan.

In de archiefkast zijn de twee knielbanken gevonden. De Commissie Erediensten zal kijken of hier iets mee gedaan zal worden.

Nadat alles is gezegd wat nodig was, volgt de sluiting door het ‘Onze Vader’ te bidden.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland