Verslag kerkenraadsvergadering Wijk Loppersum 12-05-2016

Na de opening van Geert Jan leest Miranda als bezinning een stukje voor over vergeven/ vergeving.

Soms lijkt vergeving niet mogelijk maar door het verstrijken van de tijd is er soms toch zicht op.

Gelukkig mogen wij dankzij Gods vergeving als bevrijde mensen leven. Maar wij zijn ook geroepen om anderen te vergeven.

Na dit stukje spreken we nog met elkaar over het feit dat jij soms wel wilt vergeven, maar de ander niet. Toch kan het je een goed gevoel geven, omdat jij het wel kwijt bent als je dit hebt uitgesproken naar de ander.

De vergadering wordt voortgezet met het bespreken van zaken rondom de nieuw te bevestigen ambtsdragers en de bevestigingsdienst van 22 mei a.s.

Er blijft nu nog één vacature van wijkouderling over binnen de kerkenraad.

Er is geschoven binnen de wijken, zodat  wijk  10 en 14 bij de wijkouderling van wijk  12 en 13  komt.

Vervolgens is de kerkenraad blij dat naast Trijnie Moesker ook Simone Miske bereid is gevonden om wijkwerker te worden.

We spreken over  een aantal praktische zaken om het gezamenlijke preekrooster 2017 in te vullen.

Vanuit het  Pastoraat wordt gemeld dat de laatste Straatontmoetingsavond is afgezegd vanwege te weinig aanmelding. Dit zal in het najaar opnieuw  worden opgepakt.

De Diaconie meldt dat er steeds minder regelmatig wordt gelopen met de zendingsbusjes. De collectantjes krijgen binnenkort een uitnodiging voor een gezellig uitje op 15 juni naar de Bloemenboerderij in Saaxumhuizen en daarbij wordt gevraagd dat, als ze niet meer willen collecteren om het busje in te leveren.

De Jeugdouderling vertelt dat er rozen zijn uitgedeeld aan de examenkandidaten als bemoediging. Dit werd zeer gewaardeerd door de jongeren!

Vervolgens horen we nog dat er weer een groepje mensen is begonnen in de Doe en Deeltuin.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit Geert Jan de vergadering en hierna bidden we samen het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland