verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 13-10-16

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

We volgen de agenda zoals vastgesteld.

De kerkenraad neemt het voorstel aan om op zondag 1 januari 2017 een dienst te houden, in de zaal bij de kerk, die wordt voorbereid door de Cie. Erediensten. Er zal dan geen kindernevendienst zijn en ook geen oppas omdat de verwachting is dat hier waarschijnlijk toch geen gebruik van gemaakt zal worden.

Voor de vergadering van vanavond heeft de kerkenraad ook een aantal (jonge) ouders uitgenodigd dat actief is in het kerkenwerk. De kerkenraad wilde heel graag eens met hen spreken over hoe zij over een aantal zaken denken. Bijvoorbeeld over het kerkenwerk zelf, de invulling voor de jeugd, de zondagse diensten etc.

Al pratende ontstaat het idee dat het leuk zou zijn dat het combo, dat speelde tijdens de cluster Pinksterdienst nog een keer zou meewerken aan een dienst. Marco zal dit opnemen met Anne Nijland, jeugdwerker Bierum/Holwierde/Krewerd.

Verder wordt gesproken over oppasdiensten tijdens de zomervakantie, Melson neemt dit mee naar de oppascoördinator.

Ook wordt opgemerkt dat er op dit moment geen directe samenwerking is tussen cbs ‘Roemte’ en de kerk. Ook dit onderwerp zal worden opgepakt.

Ook laat een ouder die meewerkt aan de Tienerdiensten, een A4 lezen waarop tieners hebben geschreven hoe zij over de kerk en de kerkdiensten denken nu en in de toekomst.

Eén ding springt eruit dat er meer ritme in de muziek zou moeten zitten en een modernere Bijbelvertaling wenselijk zou zijn. Ook het tonen van toepasselijke Youtube filmpjes zouden ze heel graag zien in de diensten. We pakken al deze punten op en zullen als vast punt op de kerkenraadsvergaderingen terugkomen. In januari zal deze groep ouders weer worden uitgenodigd.

Aan het eind van de vergadering kan het College van Kerkrentmeesters vol trots melden dat we een hele mooie ‘desk’ achter in de kerkzaal hebben, waar Dirk nu gerieflijk de beamer kan bedienen tijdens de kerkdiensten.

Verder bedankt Marco de kerkenraad voor de verrassing vanwege zijn 50ste verjaardag. Hij had echt niet verwacht dat er nog zoiets leuks was georganiseerd. Het ‘Lang zal hij leven…’ van het Chr. Dubbelmannenkwartet na de zegen, en vervolgens een lekkere Abrahamkoek en een ‘aangeklede Abraham koffiezaal’.

Als laatste maakt Menno, als afgevaardigde kerkenraadslid van wijk Maarland, zich nogal zorgen over de lengte van de toga van ds. Marco. Deze probeert hem op zijn beurt gerust te stellen.

Hierna sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland