Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 15-02-2018

Geert Jan heet iedereen welkom op de vergadering. Helaas is de afgevaardigde van wijk Maarland geveld door de griep. Er is deze keer geen bezinningsmoment aan het begin van de vergadering. Na een korte zakelijke agenda zullen we met elkaar spreken over het onderwerp ’Loppersum zoekt’ naar aanleiding van drie verschillende kerkdiensten die door een aantal gemeente-/ kerkenraadsleden is bezocht.

We besluiten als kerkenraad dat we proberen  in het vervolg de lopende zaken korter te bespreken en meer tijd voor inhoudelijke zaken te willen inplannen. Dit houdt in dat er vaker voorstellen of mededelingen vanuit het moderamen komen, er kortere besluitmomenten tijdens de vergadering zullen zijn en meer ruimte voor inhoudelijke gesprekken of bepaalde onderwerpen. We beginnen hier dus deze avond mee. En wel, na de pauze, met de bespreking en de voorstellen met betrekking tot de bezochte kerkdiensten: Jeruzalemkerk Groningen (CGK), Gereformeerde Kerk Ten Boer (PKN) en Assen Zoekt.

We bespreken nog kort dat we met de manier van de talstelling niet erg gelukkig zijn en zoeken naar een andere manier om ambtsdragers te vinden.

Vervolgens gaat de  kerkenraad  akkoord met het voorstel van Platform Kerk en Aardbeving om ​mede namens​​ ​onze gemeente ​gelden​ ​aan te vragen​ bij​ ​de commissie​ ​steunverlening​ ​van​ ​de​ ​PKN,​ voor​ ​ ​ondersteuning​ bij​ het​ schrijven​​ van​ projectplannen​ ​en​ ​het​ ​verder​ ​nadenken​ ​over​ ​een vervolgtraject van het Platform. Na de pauze vervolgen  we de vergadering met het bespreken van het onderwerp ‘Loppersum zoekt’. Geert Jan haalt terug wat de aanleiding is geweest om eens andere kerkdiensten te bezoeken. We waren nieuwsgierig hoe op andere plekken kerk zijn wordt vorm gegeven. Wellicht konden we er hier in Loppersum iets van leren. Binnen onze gemeente hebben we zorgen over het feit dat ‘de fut’ er wat uit lijkt te zijn, dat mensen (bijna ongemerkt) afhaken en dat er nauwelijks aanwas is. Vooraf hadden we bij de verschillende gemeenten aangeven, dat we ook graag met enkele (kerkenraads-)leden  een gesprek wilden voeren.

1.Het eerst bezoek was in de PKN gemeente te Ten Boer. De gemeente heeft een omslag richting evangelische stroming gemaakt binnen de PKN. Klein opvallend detail was al de manier waarop iedereen welkom werd geheten in de dienst.

  1. Bij het bezoek aan de Jeruzalemkerk (CGK) viel het op dat er veel jongeren aanwezig waren en er was een band die het zingen begeleidde.
  2. Het derde bezoek was aan een dienst van ‘Assen zoekt’ (zie assenzoekt.nl). ‘Assen zoekt’…heeft een christelijke basis en wil er daarom zijn voor iedereen. Door bij te dragen aan het laten opbloeien van de stad. Door inzet voor de naaste. Door de mogelijkheid te bieden om te ontdekken of de visie en liefde van Jezus Christus een geloofwaardige optie voor iemand is. Om in te geloven en om er wat mee te doen in de praktijk. De gemeente wordt gevormd door groepen leden die in missiegroepen werken en die wekelijks bij elkaar komen. Eens per maand komen alle missiegroepen bij elkaar in een dienst. Hier waren wij bij aanwezig. Het was een dienst waarin een jong vluchtelingen echtpaar werd gedoopt en hun kind werd opgedragen.Verder was de structuur van de dienst herkenbaar van diensten die wij kennen. Na deze inleiding gaan we in drie groepen uiteen en kiezen een ’probleem groep’ waar we affiniteit mee hebben. We gaan dan bespreken óf  en welke oplossingen mogelijk zouden zijn.

De groepen waar we over gaan spreken zijn:

A – actieve gemeenteleden die ‘iets missen’

B – gemeenteleden die minder betrokken zijn

C – mensen die al geruime tijd niet meer in de kerk komen.

Groep A

Proberen meer om te zien naar elkaar. Bidden buiten de kerk om, Bijbel lezen in groepen.

Meer ‘het lijntje naar boven’ in het dagelijkse leven brengen. Misschien een verteller in de dienst laten voorgaan, die grote hoofdlijnen uitzet met vragen als: ‘waarom gaan we naar de kerk? ‘ En ons afvragen: wat heeft een andere bloeiende gemeente, wat wij niet hebben?

Soms blijkt in de dienst dat het kerkorgel niet aanspreekt, soms is het prettig als er Opwekkingsliederen worden gezongen. Soms is er een motivatie van het moeten; ‘ik ga maar, anders is er niemand die gaat.’

Misschien eens inspirerende sprekers te vragen. Bv. Rudolf Setz van ‘Assen zoekt’ .

Alpha-cursus in de gemeente opzetten. Dit kan goed samen met andere kerken maar waarom niet eerst bij ons zelf beginnen?

Groep B

Een idee is om groepen op te zetten. Om zo meer op elkaar betrokken te raken. Een kerkdienst lijkt ons te massaal.Voorstel: eetgroep, spelletjesgroep, filmgroep, kookgroep, Alpha-cursus opzetten….en deze groepen  uit te bouwen qua inhoud.

Bestaande groepjes motiveren om mensen persoonlijk mee te vragen. Wijkwerkers zouden hierin coachend kunnen zijn. Voorwaarde is dat wijkwerkers geleerd wordt signalen op te pikken. Ook zou het misschien werken om wijkwerkers en leden beter bij elkaar te laten aansluiten doordat ze elkaar misschien al kennen. Dus minder straat-/ wijk gebonden te werken. De vraag is of mensen behoefte hebben om in groepen bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten. Dit zul je moeten vragen. ‘ Wat kunnen wij als kerk voor jou betekenen?’

Groep C

Wij zouden de mensen allemaal graag persoonlijk willen vragen om een gesprek met elkaar te hebben, over hoe ze de gemeente ervaren en of ze zich er thuis voelen. Aan het einde van deze bespreking komt de vraag wat we met deze uitkomsten willen doen. Het voorstel komt om op de Gemeenteavond van 14 maart a.s. dit onderwerp te bespreken. We proberen zoveel mogelijk gemeenteleden te motiveren om te komen. Melson zal hiervoor uitnodigingskaartjes maken en deze worden persoonlijk aan alle gemeenteleden uitgereikt. Aan het eind van de vergadering komt ineens de opmerking dat er spontaan uit de gemeente het idee is gekomen, mét de toezegging om mee te doen, om eens een gelegenheidskoortje op te zetten voor bepaalde diensten. Positief dus!

Aan het eind van de avond dankt Geert Jan ons voor ieders bijdrage, we bidden het Onze Vader  en we wensen elkaar wel thuis.

Scriba, Regina Feitsma

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland