Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 15-06-2017

Geert Jan heet iedereen welkom op deze laatste vergadering van het seizoen. In het bijzonder Wippy Kempenaar van wijk Maarland.

Melson heeft als bezinningsonderwerp gekozen:

‘Het kan spannender’.

Hij noemt een aantal punten ter overweging over de kerkenraadsvergaderingen.

Hij vraagt zich af: ‘Waartoe zijn wij hier op dit moment samen in deze zaal?’ De agenda is al jaren dezelfde. Er is in de loop van de jaren weinig veranderd.

De vraag komt dan ook of de manier van vergaderen ook anders zou kunnen.

Je kunt je afvragen met welk doel we vergaderen.

Als het antwoord informatieverschaffing zou zijn, dan kan dat per mail.

Vergaderen we om ons een mening te vormen? Dan blijkt dat we er even over praten en we gaan weer verder naar het volgende punt op de agenda.

Als er besluiten genomen moeten worden, zou dit misschien meer gebundeld kunnen worden?

Gesprekken over zingeving voeren we op dit moment niet uitgebreid. Wat is onze visie en waar willen we naartoe en hoe bereiken we dat?

Als we vergaderen om het sociale aspect, dan zouden we vaker gezellige avonden kunnen plannen met hapjes en drankjes.

De vraag is hoe vaak moeten we in deze vorm bij elkaar komen en is elke maand wel nodig op deze manier. We zijn het al jaren zo gewend, maar misschien kan het anders. Bijvoorbeeld zoals in sommige vergaderingen elders, waar eerst een half uur bezinning is, of misschien is een vergadering zonder agenda mogelijk; ieder kan delen wat hij op dit moment belangrijk vindt.

Kortom, vragen om eens met elkaar over na te denken en om na de vakantie op terug te komen.

De vergadering wordt vervolgd met de opmerking uit de diaconie dat het collectedoel in Wiemersheerd nu het Zeemanshuis in de Eemshaven is geworden.

De Clusterpinksterdienst wordt geëvalueerd en de opmerkingen worden meegenomen naar de evaluatie van de voorbereidingsgroep.

Geert Jan bedankt Ad, als afgetreden ambtsdrager, voor zijn jarenlange inzet als kerkrentmeester. Hij ontvangt nog het boeket bloemen dat de andere afgetreden ambtsdragers al hadden ontvangen in de afscheidsdienst.

Na deze korte vergadering bedankt Geert Jan een ieder voor de aanwezigheid en inbreng en wenst ons allen een goede vakantietijd toe.

We bidden samen het Onze Vader en besluiten hiermee de vergadering.

Hierna vervolgen we de avond genoeglijk met een hapje en drankje samen met de partners en de wijkwerkers.

 

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland