Verslag kerkenraadsvergadering wijk Loppersum 8-11-2016

Geert Jan heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering.

We volgen de agenda zoals vastgesteld.

 Bij het agendapunt van de Adviescommissie evalueren we de gezamenlijke maaltijd waarbij de beide moderamina officieel afscheid hebben genomen van de Adviescommissie. Omdat niet iedereen van hen aanwezig kon zijn stelt de kerkenraad voor om samen met wijk Maarland alle leden een brief als dank aan te bieden.

 Er volgt een verslag van de laatstgehouden straatontmoetingsavond. Dit was wederom een hele positieve avond. Het gezamenlijk pastoraat gaat zich nu beraden over de invulling van dit soort avonden in de toekomst, want vast staat, dat deze avonden georganiseerd blijven worden.

 De drie avonden over ‘Levenseinde’ die zijn gehouden waren ook succesvol en goed bezocht door veel verschillende mensen uit het dorp.

De commissie die hieraan heeft gewerkt, zal nu verder gaan als ‘Platform Levensvragen’ en gaat op zoek naar nieuwe thema’s.

 Marco heeft contact gehad met Anne Nijland, jeugdwerker van Krewerd/Bierum/Holwierde over het combo van de  Clusterpinksterdienst. Zij wil zich graag hiervoor inzetten, en zal haar best doen de groep weer bij elkaar te krijgen.

 De avond met Arnold Veeman in de Petrus en Pauluskerk was geslaagd. Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig. Een mooi signaal dat de kerk midden in de wereld kan staan.

 Na het vlot afwerken van de agendapunten en het punt rondvraag, sluiten we de avond door het uitspreken van het Onze Vader gebed.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland