Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 11-02-2020

Maarten heet ons welkom en geeft het woord aan Tineke, die iets leest over hoe de benedictijnen ruimte geven aan er gewoon zijn, in stilte, in plaats van doen. Vervolgens laat Tjalling ons kennisma­ken met twee verschillende benaderingen voor het thema geloven: H3 uit de Alpha-cursus en een al­ternatieve zwerftocht, waarbij de eerste een direc­tieve methode is en de tweede meer verkennend.

N.a.v. de vorige vergadering: er is nog geen afge­vaardigde gevonden naar de classis, ook zoekt de kerkenraad verder naar een nieuwe voorzitter als Maarten aftreedt. Het tafelzilver voor het Avond­maal is weer beschikbaar. Met de plaatselijke com­missie van de Mariakerk in ’t Zandt zijn afspraken gemaakt over praktische zaken m.b.t. onze dien­sten.

We bespreken welke muzikale bijdragen we kun­nen inplannen voor de komende jaren, t.a.v. de Kerstnachtdiensten, dit gaat in overleg met de GKL en de GKZtGl

Bij de ingekomen stukken zit o.a. de agenda voor de komende clustervergadering, er wordt een af­vaardiging gevormd en de meningen worden ge­peild over de agendapunten.

De diakenen maken melding van een actie rugtas­jes vullen voor kinderen uit gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. Misschien kan de school hier nog op een of andere manier bij aan­sluiten.

De kerkrentmeesters delen mee dat er op het strooiveld bij de Jacobuskerk een tweede monu­ment geplaatst wordt voor de gedenkbordjes.

De jeugdouderling vertelt over de Paas Challenge 2020.

We kijken terug op de laatste diensten, de aanwe­zigheid van vele jongeren bij de belijdenisdienst van Bas, de dienst voor jong en oud.

Melson en Wietse zullen de gemeente informeren over giften en schenkingen, via een infoblad en op een themabijeenkomst.

Tot slot bespreken we wat we doen met meegeregi­streerden (mensen van wie de partner gemeentelid is of is geweest en jongeren die 18 jaar worden). We besluiten om niet gedoopte en wel ingeschre­ven jongeren rond hun 25-ste te benaderen met de vraag of ze vriend, gedoopt of uitgeschreven willen worden.  Ook het aanschrijven over een financiële bijdrage door jongeren doen we vanaf 25 jaar, er wordt nog verder nagedacht over hoe we dat gaan aanpakken.
We sluiten af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Dianne Velvis, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland