verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-02-2022

De voorzitter, Geja Huizing, heet allen welkom, speciaal de classispredikant ds. Hommes die deze vergadering bijwoont om een kijkje in de keuken van Maarland te nemen.
Het bezinningsmoment wordt gebruikt om een stukje voor te lezen  uit het boek “Zin van het leven” van Fokke Obbema. Obbema interviewt in dit boekje mensen met zeer diverse achtergronden en bevraagt ze over waarin volgens hen de zin van het leven ligt. In het gelezen deel zegt de geïnterviewde: “Het komt goed, maar misschien anders dan je vooraf had verwacht.”

In het inhoudelijke deel van de vergadering vraagt ds. Hommes ons waar wij aan denken bij het woord genade. Er zijn diverse reacties; de één krijgt er rillingen van, de ander vindt het positief maar ongrijpbaar, ook wordt het woord gratis genoemd. Het is een onderwerp om verder over door te denken/praten. Ds. Hommes vraagt ons ook hoe het met ons als gemeente gaat. Het is een zware tijd geweest, corona speelde ons parten, en dat in combinatie met het vacant zijn na het vertrek van ds. Tjalling Huisman. Online vergaderen, de gemeente draaiende houden terwijl we zo beperkt waren in de mogelijkheden, het viel menig kerkenraadslid zwaar. Als positief wordt ervaren dat het wel gelukt is, veel is wel doorgegaan. De terugloop van het aantal kerkgangers baart zorgen.

In het organisatorische deel wordt o.a. de ingekomen post behandeld, is er informatie over het meer gestructureerd bewaren van onze documenten en worden de volgende punten besproken:
De diakonie  heeft besloten dat de collecte voortaan verdubbeld wordt in plaats van aangevuld tot  €100,-
Aan-en aftreden: komende zomer zullen Els Pilon, Epco Wijngaarden en Siska Sennema aftreden als ambtsdragers. We gaan op zoek naar nieuwe mensen.

Onderzoek federatie door minicommissie: De minicommissie die de voortgang van de samenwerking (en het draagvlak daarvoor)  gaat onderzoeken bestaat uit Hijlco Feitsma, Tjitse Mollema en Gerda Flikkema namens de Vredekerk  en André vd Bor, Ans Geertsema en Riet Bons namens Maarland. Zij zullen t.z.t. verslag doen van hun bevindingen. Het streven is om het onderzoek vóór 1 mei afgerond te hebben.

In maart wordt er een feestelijke gemeentezondag georganiseerd, inclusief koffie met gebak.
Op eerste Paasdag zal het traditionele Paasontbijt ook weer plaatsvinden, nu alle coronamaatregelen zijn vervallen.
We besluiten de vergadering zoals gebruikelijk met een gezamenlijk gebeden Onze Vader.

Vragen n.a.v. dit verslag? Of anderszins? Spreek iemand van de kerkenraad aan. We geven graag antwoord of gaan met u op zoek naar het antwoord.

 

Maart 2022, Gerda Potze.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland