Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-03-2022

(Nee, ik ben niet in de war, we hebben de agenda wat gewijzigd qua volgorde om effectiever te kunnen vergaderen……)
Bij de rondvraag komt het digitaal collecteren aan de orde, dit omdat men steeds minder vaak contant (klein)geld voorhanden heeft. De mogelijkheden zullen nader onderzocht worden door de Epco Wijngaarden namens de kerkrentmeesters en Hilde Hop namens de diakenen.

Domie André besteedt het bezinningsmoment aan enige uitleg over de kerkorde.
De kerkorde bevat vier lagen:
– Romeinse artikelen (“grondwet”
– Ordinanties (“wetten”)
– Generale regelingen (“uitgewerkte wetten”)
– aanhangsels (details).
Vervolgens mogen de kerkenraadsleden in één woord aangeven wat de kerk voor ons is. De woorden die genoemd worden zijn: betrokken, gemeenschap van gelovigen, jezelf kunnen zijn, ontmoeting, plek van bezinning, elkaar accepteren, jezelf kunnen zijn.  Het gaat over mensen ontmoeten, relatie. Een mooi woord in deze context is geloofswerkgemeenschap. De kerk is geen serviceclub, maar vraagt een actieve bijdrage van allen.
Ook mogen we in één woord samenvatten wat (functie van) de kerkenraad is. Visie, regelaars, afgevaardigden van de kerk, voortrekkers, inspirator, zijn onze woorden.
Volgens de kerkorde geeft de kerkenraad richting aan de gemeente, en staat voor de visie. De kerkenraad laat het bezinken en gaat het er “met de benen op tafel” (lees: in een vergadering waarin dit het enige thema is) uitgebreider over hebben.

In het Inhoudelijke deel komen de volgende punten aan de orde:

Vorming en toerusting (bezinning en groei). We bespreken het huidige aanbod. Dat is veelzijdig. De vraag is wie we bereikt hebben, en wie we vanuit onze visie willen bereiken. Er wordt genoemd dat we meer “doe-dingen” zouden kunnen aanbieden (bijbels koken, – bloemschikken), en lezingen die een breder publiek interesseren. Ook de manier van verspreiden van de informatie komt aan de orde. Ds. André en Gerda Potze zullen (indien mogelijk met een afgevaardigde van de Vredekerk) hier verder over nadenken en komen met een voorstel. Voorstellen en ideeën vanuit de gemeente zijn ook van harte welkom.

Jeugd en jongeren. De pizzapraatgroep is gestart: 7-8 jongeren eten en praten in die groep samen.   In juni zal er  een feestelijke dag/moment voor de jeugd zijn. 10 april is er een doedienst, waarbij ook veel ruimte is voor de jeugd. Eens per maand wordt er tiener- en kindernevendienst gehouden.
Pioniersplek: De werkgroep jeugd van het cluster zal binnenkort weer vergaderen. Doel is om een plek te creëren voor mensen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar waar ruimte is om jezelf te zijn, juist voor mensen die zich niet meer thuis voelen in de reguliere kerkdiensten.
Er wordt naar gestreefd dat het plan voor de zomervakantie gepresenteerd kan worden aan de kerkenraden.
Organisatie. Over de diensten: De inmiddels gehouden Gemeentezondag- wandelzondag wordt besproken, evenals de komende Grunniger dainst en de Palmzondag-doedienst. Verder wordt het idee besproken om in de stille week elke avond een avondgebed in “onze” kleine kerkjes te houden. Hiervoor zou wel een liturgiecommissie in het leven geroepen moeten worden om het te kunnen organiseren.
Gespreksgroep in Wiemersheerd: André zal onderzoeken of er nog wel animo voor is of dat er meer gericht moet worden op de thuiswonende ouderen. Dan is de locatie ‘Assieshof’ wellicht geschikter.
De orden van dienst zullen weer eens tegen het licht gehouden worden, het paarse boekje is al weer een flink aantal jaren oud. Ds. André  zal hierover met Henk de Vries van gedachten wisselen.
De diaconie heeft besloten dat zijn geld gaat doneren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Groningen-Noord.
Vanuit de gemeente komt het voorstel om de kerk open te stellen om een kaarsje aan te steken voor mensen in Oekraïne, dit idee zal worden uitgevoerd. Aansluiten  bij de wekelijkse vrijdagmiddagbijeenkomst in Loppersum wordt nog genoemd als alternatief.
Aan – en aftreden kerkenraadsleden.       
Er treden één kerkrentmeester (Epco Wijngaarden) en twee diakenen (Els Pilon en Ciska Sennema) af.
Nieuw te benoemen kerkrentmeesters: Bert de Regt en André Dallinga
Diakenen: er is minimaal 1 nieuwe diaken nodig. Gesteld wordt dat er ook een diaken gevraagd kan worden die niet wil deelnemen aan de kerkenraadsvergaderingen.

We besluiten we de vergadering met een gezamenlijk gebeden Onze Vader.
Vragen over dit verslag, of anderszins? Stel ze aan één van de kerkenraadsleden, of aan onze predikant.

Maart 2022, Gerda Potze, notulist.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland