Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-09-2015

Na de opening om 20.00 uur leest ds. Tjalling Huisman enkele teksten voor uit de Bijbel waarin wordt gesproken over vluchtelingen/vreemdelingen.

Hierin blijkt duidelijk de grondtoon over het opnemen van vreemdelingen. Onze houding over het opvangen en hen perspectief bieden is belangrijk. Hierna leest hij het gebed van een asielzoeker.

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en bij de ingekomen stukken wordt gesproken over o.a.: de viering van Pinksteren 2016 in groter verband, de heropening van de Mariakerk in Oosterwijtwerd en een logische wijziging in de Kerkorde.

De jaarrekening 2014 van de diaconie wordt goedgekeurd. Voor de ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instellingen) moeten er diverse zaken op de website worden geplaatst. Hierover gaat de diaconie in overleg met de kerkrentmeesters omdat ook zij dergelijke documenten moeten aanleveren.

Er wordt gesproken over de verbouw van de pastorie in Zeerijp, die nu wel opschiet. Eveneens een onderwerp van gesprek is de overdracht van de Petrus & Pauluskerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De jaarrekening 2014 van de kerkrentmeesters wordt goedgekeurd.

Er zijn zorgen over de kerktelefoon in Wiemersheerd, waar verandering in gaat komen.

Er worden wel mogelijkheden gezien om het probleem op te lossen. Enkele kerkenraadsleden gaan zich daarvoor inzetten.

We worden bijgepraat over de ‘proefwijk’, waarin het pastoraat van wijk Loppersum en wijk Maarland gezamenlijk gaan werken. Er wordt een interessante bijeenkomst in oktober voorbereid voor deze wijk.

Maarland is niet vertegenwoordigd in de WMO-commissie (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek). De Zorgcoöperatie Loppersum vraagt de kerken of er taken zijn die elkaar overlappen. De diaconie wil ook inventariseren wat zij in dit verband kan doen.

Om 22.15 uur besluiten we de vergadering met het uitspreken van het Onze Vader.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland