Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 18-09-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 18 september 2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning met als thema: “Bezint eer gij begint.”

Per tweetal worden twee vragen uitgedeeld, te weten:

  • Hoe heb je tot nu toe de kerkenraadsvergaderingen en het kerkenwerk ervaren?
  • Wat zijn je verwachtingen en /of ideeën voor het komende seizoen?

Men ervaart over het algemeen de vergaderingen als erg plezierig en vindt dat je er vrijuit kunt spreken. Het kerkenraadswerk wordt door velen  als prettig en door sommigen als veel/druk ervaren. Het kost energie, maar het levert ook energie op! Er wordt waarde gehecht aan bezinningsmomenten en ook aan verdieping. Er wordt geopperd om per vergadering bijvoorbeeld de diaconie of de kerkrentmeesters de gelegenheid te geven om een half uur voor hen belangrijke zaken ter discussie te stellen. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Het plan van nascholing van Tjalling wordt besproken in oktober. Er is een vraag over de schoonmaak van de Petrus en Pauluskerk, wanneer deze is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Wij, als vaste huurder, bepalen wat er gebeurt. In principe blijft alles onveranderd. Over het verslag van de gemeentevergadering van 18 juni 2018 zijn geen vragen.

Het verslag van het kerstnachtdienstoverleg van 3 juli 2018 gaat over de kerstavonddienst met de GKZ/G. Op de vragen hierin gericht aan de kerkenraad wordt positief gereageerd. Dit wordt meegenomen naar het volgend overleg. Er zijn geen vragen over het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering van 20 juni 2018. Vanuit de diaconie wordt gemeld dat er op 4 november een kledinginzameling is. Deze kleding wordt ingeleverd bij het Leger des Heils in Delfzijl. Het collectegeld wordt in de zondagsdiensten niet meer geteld. Na wat voors en tegens te benoemen, wordt dit geaccepteerd. Op 14 oktober gaat de avonddienst met het Collegium Musicum Loppersum niet door. Een van de diakenen heeft een vergadering van Inlia in Groningen bezocht. Het kerstavondoverleg is bezocht en hiervoor wordt een draaiboek gemaakt. Er is een vergadering van de avondgebedcommissie geweest. De avondgebeden worden wisselend bezocht. Twee leden stoppen binnen de commissie. Vanuit het overleg van “de kerk draait door” wordt gemeld dat op 8 november Jean Pierre Rawie naar de Petrus Pauluskerk komt. Ook worden de avonden over dementie van het Platform voor levensvragen en een avond vanuit Kerk en aardbeving genoemd. We bespreken een artikel over “kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering” en de frequentie van vergaderingen. We bespreken de wijze van besluitvorming en kiezen daarom voor een andere vergaderstructuur, waardoor alles beter tot zijn recht komt. De vergaderfrequentie laten we voorlopig ongewijzigd. Er volgt uitleg vanuit de kindernevendienst bij de lijst van diensten waar kinderen bij betrokken worden. We bespreken het wel of niet vernieuwen van het informatieboekje. Het informatieboekje is zeer volledig en door de vele veranderingen ook maar kort up to date. Er wordt momenteel aan een aanpassing van een bestaande informatiefolder gewerkt.  Dit wordt eerst afgewacht.

De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland