Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-06-2018

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 19 juni 2018

Na het welkom door de voorzitter wordt de bezinning met als thema: “De liefde van Christus” ingeleid door Tjalling. Hij omschrijft hoe hij dit ziet en aan de hand van stellingen en vragen wordt hierover gesproken. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. Er is een brief gekomen van de redactie van het kerkblad. Hierin wordt gevraagd of we akkoord gaan met een nieuwe lay-out en een naamswijziging met ingang van het nieuwe seizoen. Dit is akkoord en wordt doorgegeven aan de redactie. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconievergadering. De jaarrekening en balans 2017 worden toegelicht. In de balans zijn voor het eerst de onbebouwde eigendommen meegenomen.

We nemen afscheid van 2 ouderlingen en 2 diakenen. De voorzitter bedankt hen voor hun inzet en geeft ze als dank een mooi boek mee. Er zijn drie verslagen van de kerkrentmeesters; hier zijn geen vragen over. De overdracht van de Petrus en Pauluskerk naar de Stichting Oude Groninger Kerken verloopt stroef. Nog steeds is niet het exacte bedrag van de bruidsschat bekend die mee moet naar de Stichting Oude Groninger Kerken. Mocht deze te hoog uitvallen, dan wordt nog nagedacht over hoe we verder zullen handelen. Bij overdracht wordt de Petrus en Pauluskerk terug gehuurd.

Er wordt gezamenlijk over het plan van nascholing van Tjalling gepraat. Omdat hij zelf niet aanwezig is, kunnen we hem geen vragen stellen bij onduidelijkheden. We besluiten het onderwerp mee te nemen naar de volgende vergadering en hierover verder te praten met Tjalling zelf.

Over de Pinksterclusterdienst is niet iedereen even enthousiast. Over enkele andere diensten in mei en juni wordt nog even nagepraat. Twee diakenen hebben een vergadering van Inlia bezocht.

In een brief worden namen gevraagd van ambtsdragers, die men geschikt acht om als afgevaardigde te kunnen optreden in de classis. Er worden 2 nieuwe leden gezocht voor de missionaire werkgroep. Dit mogen ook gemeenteleden zijn. In de rondvraag komt het privacy beleid ter sprake. De scriba verstuurt een dag na de vergadering een mail met belangrijke zaken, wat betreft de nieuwe privacywetgeving. De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Jos Boven-Klungel, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland