verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-10-2021

Jaap Jan Geertsema, die deze vergadering voorzit, heet allen hartelijk welkom. Daarna houdt domie André een inleiding en stelt ons de vraag hoe wij als kerkenraad de kerk over 5 jaar zien, welke toekomstdromen we daarover hebben. Een greep uit de reacties leert ons dat we een kerk zien waar: 

  • we ons thuis voelen,  
  • activiteiten zich niet beperken tot de zondagse kerkdienst, maar er ook  op andere dagen van de week reuring is 
  • laagdrempeligevormen van samenkomen zijn 
  • de kerk door en voor het dorp wordt gebruikt en een huis van     ontmoeting, een huis voor de ziel is 
  • energie zal worden gestoken in mensen en niet in stenen 
  • jonge gezinnen met kinderen een plaats hebben.

De drieslag verbinding met de ander, verbinding met de samenleving en verbinding met God wordt benoemd. Al met al voldoende stof om eens een themavergadering aan te wijden om tot stappen te komen. 
Hilde Hop is namens de diaconie druk met het project “schuldhulpmaatje”. Samen met een aantal andere kerken wordt gewerkt aan het opzetten van een stichting, statuten etc. worden geschreven. Vanuit het land komen enthousiaste, positieve verhalen over dit project van Kerk in Actie. Andere activiteiten van de diaconie: Met Sint Maarten zullen we weer present zijn onder de toren van de Petrus en Pauluskerk en er is weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie rond dankdag. Verder overweegt de diaconie om voortaan de voedselbank van de gemeente Eemsdelta te ondersteunen i.p.v. die van Winsum. Dit omdat we inmiddels behoren tot de burgerlijke gemeente Eemsdelta. 
De kerkrentmeesters hebben de laatste stappen genomen voor de aanschaf van nieuw geluidsapparatuur. Ook zijn zij doende met de verkoop van het kerkhof in Zeerijp, en is er een tuinplan voor de pastorie in Zeerijp klaar. 

De afgelopen kerkdiensten worden besproken; positieve geluiden over de diensten geleid door onze nieuwe domie en er kan worden teruggeblikt op een tweetal mooie en vrolijke doopdiensten. We besluiten dat de orde van dienst voor elke zondag weer zal worden verspreid via de Maarlandmail, en ook geplaatst zal worden op de website.  

Er staat een gezamenlijke moderamenvergadering (Vredekerk en Maarland) gepland.  

Onder Maarlandse zaken wordt het afscheid van ds. Marco Roepers besproken. Deze zal op 5 december afscheid nemen en een week later worden bevestigd in zijn nieuwe gemeente. De gemaakte afspraken bij de federatie van Vredekerk en Maarland komen ter sprake. André ziet een verschil tussen de theorie op papier en de dagelijkse praktijk. Ook dit is een onderwerp dat we nog nader zullen bespreken. 
Een vaste commissie voor bijzondere vieringen was in de vorige vergadering geopperd en wordt nu nader besproken. Een meerderheid van de vergadering ziet hier geen heil in, het wordt gezien als “meer op het bordje” i.p.v. als een verlichting van de taken. We houden het idee in ons achterhoofd. 

Op Eeuwigheidszondag (ook wel de laatste zondag van het kerkelijk jaar geheten) zullen de Petrus en Pauluskerk en de Jacobuskerk van 11.00 -15.30 uur worden opengesteld voor mensen die willen gedenken en eventueel een kaarsje willen aansteken.  

Om 21.45 uur wordt de vergadering gesloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader. 

Heeft u vragen/opmerkingen over dit verslag? Spreek dan even één van de kerkenraadsleden aan, of mail met de scriba: scribamaarland@gmail.com

Namens de kerkenraad, Gerda Potze. 

Overzicht
De kerkenraad heeft vernomen dat er gemeenteleden zijn die graag willen weten wie er op dit moment in de kerkenraad van wijkgemeente Maarland zitten.

Hierbij:

André van der Bor Predikant
Els Pilon Diaken
Hilde Hop Diaken
Janneke Wouda Diaken
Pieter Jan Boven Diaken
Siska Sennema Diaken
Tineke Wierenga Diaken
Epco Wijngaarden Kerkrentmeester
Jaap Jan Geertsema                                 Kerkrentmeester
Menno Wieringa Kerkrentmeester
Ronald Dijkhuizen Kerkrentmeester
Gea Stoter Ouderling
Gerda Potze Ouderling
Gerry Dallinga Ouderling
Greetje Nomden Ouderling
Thea Steenwijk Ouderling
Titia Vriesema Ouderling
Geja Huizing Ouderling en Voorzitter
Annelieke Aalbers Scriba

Hartelijke groet,
Annelieke Aalbers- Doornbos
scriba wijkgemeente Maarland PKN Vredekerk/Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland