Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 20-11-2018

Na het welkom door de voorzitter volgt de bezinning, waarin ons uit een inspiratiemagazine rond kerk en organisatie 10 punten van Leo Fijen worden voorgelezen, die kansen bieden voor de toekomst. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend. De diaconie vult aan dat de collecte voor Sulawesi €159,57 heeft opgebracht. Het glutenvrij brood wordt voortaan bij elk avondmaal gebruikt.

Tjalling geeft nader uitleg over zijn uitgevoerde opdracht betreffende Pionieren. We bespreken dit naar aanleiding van een viertal stellingen:

  • Onze domie moet zich meer richten op de samenleving dan op de eigen gemeente.
  • Je moet anderen niet lastig vallen met je geloof.
  • De kerk staat al middenin het dorp.
  • Het evangelie heeft voor mij bevrijdende kracht.

Hier hebben we een tijdje in drietallen en gemeenschappelijk over gesproken, hetgeen veel overeenstemming liet zien.

Er is een verslag gekomen van de  vervolgavond revitaliseringssubsidie 4-10-2018. Hier wordt een toelichting op gegeven, hetgeen leidt tot enige discussie over de aardbevingsproblematiek.

Er is een verzoek gekomen van Greenpeace om landelijk de noodklok te luiden voor het klimaat. We spreken af dat er op zaterdag 1 december ’s middags geluid wordt van tien voor twaalf tot twaalf uur. Dit, om het op te laten vallen. De scriba vraagt via de mail aan alle kosters om hier gehoor aan te geven.

Er is een uitnodiging gekomen voor de vergadering Ring Noordoost Groningen. Twee kerkenraadsleden bezoeken namens Maarland  deze eerste vergadering op 27 november 2018

Een paar onduidelijkheden in de notulen van de diaconie worden door de diaconie toegelicht.

Er wordt een toelichting op de begroting gegeven, waarna deze wordt getekend. Er wordt verslag gedaan van het oecumenisch werkbezoek in Emmen op 27 oktober 2018. Er wordt een toelichting gegeven op het collecterooster voor 2019. Er wordt gevraagd om naast alle menselijke nood mogelijk ook te denken aan doelen betreffende het milieu. Er wordt een toelichting gegeven op de begroting 2019 van de kerkrentmeesters. Ze spreken hun  zorgen uit betreffende de P&P kerk. Het is nog niet duidelijk welke bruidsschat hiervoor betaald moet worden. Hierbij speelt ook een rol dat de leien op het dak van kerk en toren moeten worden vervangen. Als de kerk volledig wordt overgedragen aan de SOGK moet er een plaatselijke commissie worden gevormd en zal de huur per dienst zomaar € 400,– à € 500,– kunnen worden. De kerkrentmeesters stellen daarom voor dat zij voor 2, 5 of 10  jaar hoofdhuurder worden. Wel moeten we dan gas, water en elektra alsmede de verzekeringspremie, de kosten van de  inspectierapporten, klein onderhoud (kerk) en het onderhoud van het kerkhof zelf betalen. De jeugdouderling doet verslag van de bijeenkomst met twee jongeren uit ‘t Zandt, om een regiodienst voor te bereiden, vooral voor jongeren. Dit gaat in februari 2019 gebeuren in de Vredekerk. De voorbereidingen voor de kinderkerstnachtdienst zijn in volle gang. Over 2 weken is er weer een dienst voor jong en oud. Jongeren zijn benaderd voor de lezingen op zondag, waarop wisselend gereageerd is. Begin volgend jaar hoopt men de jeugd van 12 – 18 jaar in Maarland weer eens bijeen te brengen.

Twee diakenen doen verslag van de Koopvaardijdienst in ’t Zeemanshuis. Deze dienst vindt een keer per jaar plaats, waar ook alle overledenen herdacht worden met een kaarsje. Hierbij zijn ook veel vrijwilligers betrokken. Zondag 25 november gedenken wij 4 mensen die dit jaar zijn overleden. Twee diakenen zorgen voor 5 rode en 1 witte  roos. De gezamenlijke kerstdienst in Eenum is niet op 16, maar op 23 december. Een van de diakenen heeft de vergadering van Kerkinactie bezocht in de Vredekerk. Dit ging over de 40-dagen-tijd. Ook doet hij verslag van de clustervergadering op 6 november in de Vredekerk. De bijeenkomst met Jean Pierre Rawie in de P&P kerk is door meerdere mensen bijgewoond. Tjalling is geweest op de avond van Uitvaart Onder Ons en heeft een vergadering van de synode bezocht. Ook werd de kerkenraadsvergadering van de Vredekerk bezocht. Vanuit de gezamenlijke moderamenvergadering de volgende punten:

De tienerdiensten vinden plaats in een gezamenlijke dienst. De vraag is om dit niet in een bijzondere dienst te doen. Hier gaan we naar kijken. Een gezamenlijke kerstnachtdienst met alle kerken binnen Loppersum leek ons niet wenselijk. Wel hebben we ingestemd met een gezamenlijke vergadering in het voorjaar om te zien wat we mogelijk samen binnen het dorp kunnen doen. Volgend najaar komt er een gezamenlijke gemeenteavond met wijk Vredekerk. Benoemd wordt dat ook wijk Vredekerk zich heeft aangemeld bij Wij-de-kerk. Ook zij staan nu landelijk bekend op de site als kerk waar lhbt-ers welkom zijn en zich thuis mogen voelen.

Er is overleg geweest met Jolanda Tuma en Anjet van Linge over het project Monnikenwerk. De tweede bijeenkomst hebben twee kerkenraadsleden met hen een rondje gemaakt langs 7 kerken in Maarland om hen een indruk en een gevoel te geven hoe de kerken van binnen zijn. Hier komen ze het volgend jaar op terug. Er worden afspraken gemaakt over het bezoeken van het clusteroverleg. De vacature voor de missionaire werkgroep blijft nog bestaan. Er is gevraagd om bij de afkondigingen voor de kerkdienst de voorgaande predikant te noemen met titel, dus bijvoorbeeld dominee Tjalling Huisman en niet alleen maar de naam. Natuurlijk gaan we hier gehoor aan geven. Er wordt gevraagd voor de kerstavonddienst in ’t Zandt in 2019 of men mee wil denken over een koor.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om voor de bloemen voor het pastoraat ook een rekening te openen bij Huis, evenals de diaconie. Dit gaat gebeuren via hun eigen pastoraal overleg. De volgende bijeenkomst van de kerkenraad is op 11 december in de consistorie van de P&P kerk.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng.

We bidden gezamenlijk het Onze Vader.

 

Jos Boven-Klungel, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland