Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 21-01-2020

Na een woord van welkom door voorzitter, Maar­ten Burggraaf, wordt de agenda gevolgd zoals voor­gesteld.

Onder het kopje “bezinning” nemen we de teksten van de welkomstsfolder en het welkom op de web­site onder de loep. Deze teksten worden aangepast, zodat ook mensen “van buiten” zich meer aange­sproken voelen en welkom weten.

Verschillende ingekomen stukken passeren de re­vue, de website www.kerkenaardbeving.nl wordt aanbevolen als zeer informatief.

Diaconie: Er kwam onder andere aan de orde dat het eigen tafelzilver van de kerken gemist wordt bij de viering van het avondmaal. Dit zilver is tentoon­gesteld in de Zilverkamer. Uitgezocht zal worden of bij avondmaalsdiensten de attributen gehaald kun­nen worden voor gebruik. Daarvoor is het immers bedoeld.

Kerkrentmeesters: De overdracht van de Petrus en Pauluskerk is stijlvol verlopen. Het gerestaureerde orgel heeft beduidend meer volume gekregen, het­geen klachten veroorzaakt bij een aantal kerkgang­ers. Er zal aandacht aan besteed worden. Er is overleg met de Stichting Oude Groninger kerken over een extra toiletvoorziening in de Petrus en Pauluskerk.

De (veelal feestelijke) diensten van de afgelopen maand worden besproken, o.a. de diensten rond kerst zijn goed ontvangen.

Maarlandse zaken: Nu onze koster van de Maria­kerk in ’t Zandt vertrokken is, wordt er gewerkt aan een lijstje met koffieschenkers/hulpkosters.

Komende zomer zal Maarten Burggraaf aftreden als voorzitter en als kerkrentmeester. Namen voor mogelijke opvolgers worden genoemd. Ook is er wellicht nog een vacature voor een ouderling in te vullen.

W.v.t.t.k.: naast een aantal praktische zaken wordt nog melding gemaakt van een ontvangen kerst­wens van de PKN Waddinxveen. Deze gemeente heeft eerder een dienst in onze gemeente bezocht, als steunbetuiging i.v.m. de aardbevingsproblema­tiek.

Op het aangename tijdstip van 21.45 uur wordt de vergadering besloten met een gezamenlijk gebeden “Onze Vader”.

Gerda Potze,

notulist

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland