Verslag vergadering Maarland 15-01-2019

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 15 januari 2019

De voorzitter heet ieder hartelijk welkom. In het bijzonder een stagiaire. Zij vertelt ons dat ze stage loopt bij Tjalling in het kader van de opleiding Theologie en Levensbeschouwing, die ze volgt in Zwolle.

In de bezinning deelt Tjalling met ons zijn ongenoegen over de Nashville verklaring. Hij vond het lastig hoe te reageren en heeft contact gezocht met collega’s in de regio. Omdat wij een open gemeenschap willen zijn is er besloten om afgelopen zondag de regenboogvlag van de toren te laten wapperen. Ook heeft hij mede uit naam van Marco Roepers een artikel geschreven, wat geplaatst wordt in het kerkblad en te lezen is via onze website en facebookpagina.

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

We bespreken de verschillende onderdelen van het beleidsplan. Het eerste deel van Tjalling, een stuk van de KRM, de diaconie en van het pastoraat. Alles is al eens besproken en goedgekeurd in de kerkenraad. Enkele onderwerpen worden nog iets aangepast en geactualiseerd, waarna het geheel  kan worden ingebracht op de gemeenteavond op 25 februari. Ook wordt het op de website geplaatst.

Er komt een stukje in het Kerkblad over de verdeling van het pastoraat, betreffende coӧrdinator en wijkverdeling. De coӧrdinator is het centraal aanspreekpunt en dit zal ook in het colofon van het kerkblad vermeld staan. Er wordt aangegeven, dat volgens het beleidsplan één diaken zitting neemt in de missionaire werkgroep en dat hiervoor nog steeds een vacature bestaat.

Onder de ingekomen stukken het volgende:

*   Notulen classicale vergadering Groningen-Drenthe, 22-11-2018

*   Notulen vergadering Ring N.O. Groningen,  27-11-2018.  Twee diakenen hebben deze vergadering bezocht. De voortgang is nog niet helemaal duidelijk. Tjalling legt uit dat de Ring meer bedoeld is om elkaar te stimuleren en dingen te delen. Zo kun je bepaalde activiteiten onder de belangstelling brengen van andere gemeentes. Hierin ben je niet gebonden aan de gemeentes binnen de Ring en kun je zelf ook bepalen met wie je activiteiten zou willen delen. Vanuit de Ring is dominee Raymond Poede afgevaardigde in de classis.

*   Bericht van beide wijkkerkenraden. Dit artikel, betreffende de samenwerking tussen de beide      wijkgemeenten wordt besproken en enigszins gewijzigd goedgekeurd. Na goedkeuring door wijk

Vredekerk wordt het geplaatst in het kerkblad.

Naar aanleiding van het verslag van de Diaconie van 4 december wordt geopperd om presentjes voor St. Maarten het volgend jaar bij de Wereldwinkel te kopen. Dit is ook het afgelopen jaar geprobeerd, maar dat lukte toen niet binnen het budget. Wordt wel weer meegenomen dit jaar.                                                                                                 

Het voorstel van de kerkrentmeesters is om de Petrus en Pauluskerk over te dragen aan de SOGK en om dan na de overdracht later dit jaar de kerk volledig terug te huren. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Het huren kan per jaar verlengd worden. In december was dit al voorgelegd aan de kerkenraad. De overdracht is gepland omstreeks 1 september. Nu is het zaak om de orgelrestauratie af te ronden.

De jeugdouderling vertelt over de regiojeugddienst die op 3 februari gehouden wordt in de Vredekerk. Martijn Dekker gaat hier spreken. Op 25 januari is er overleg van de jeugdouderlingen binnen het cluster, dit is een nieuw initiatief.

We kijken terug op mooie diensten rond Kerst en Oud en Nieuw. Met name de kerstnachtdienst wordt genoemd en de dienst op oudejaarsavond. De kerstavonddienst in Leermens was goed bezocht, evenals vele andere diensten. Tjalling blikt vooruit op de komende diensten.

In deze kerst- en eindejaarstijd waren er weinig vergaderingen. Tjalling maakt melding van de Week van gebed en eenheid op 24 januari in het dorpshuis in Loppersum. Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van alle vier kerken in Loppersum. Voor DKDD komt Erwin de Vries 7 februari naar de P&P kerk en op 28 maart wordt daar Ron Jans geïnterviewd,  omlijst door muziek van Willem Jan Stuut. De gemeenteavond staat gepland op 25 februari. Hoofdonderwerpen zijn het beleidsplan en de overdracht van de P&P kerk. Daarnaast kan de gemeente bijgepraat worden over het orgel en bespreken we de mogelijkheid van gezamenlijke diensten tijdens de vakanties van onze dominees in de zomer. Monnikenwerk: Jolanda Tuma en Anjet van Linge hebben de kerken van Eenum, Loppersum, Westeremden en Zeerijp uitgekozen voor deze zomer om daar hun project Monnikenwerk gestalte te geven. Er is contact geweest met de plaatselijke commissies waar nodig en nadere informatie volgt.

Tjalling wordt gecomplimenteerd met zijn artikel in het Dagblad van het Noorden van dinsdag 8 januari.

Het draaiboek voor de kerstavonddienst in Leermens/’t Zandt is klaar, wat waardevol is voor de komende jaren.

De scriba stelt een paar afspraken voor om de communicatie betreffende mededelingen, waaronder ook de bloemen in het weekend, wat minder kwetsbaar te maken. Soms gaat er ongewild iets niet helemaal goed en dat is jammer. We spreken af dat de scriba een mail stuurt naar de dienstdoende ouderling en diaken. Zo zijn beiden op de hoogte. De ouderling reageert even op de mail, ten teken dat de afkondigingen ontvangen zijn.

Er wordt gevraagd om vermelding van reden bij de bloemen tijdens de dienst. Vaak vragen mensen zich af of er iets aan de hand is. Hierover wordt van mening gewisseld. We vinden dat bepaalde redenen wel genoemd kunnen worden, maar dat we toch ook terughoudend moeten zijn, omdat niet iedereen wil dat informatie omtrent ziekte, bijvoorbeeld vermeld wordt in de kerk. Bovendien krijgen mensen soms ook zomaar een bloemetje als steuntje in de rug. Er wordt voorgesteld om tijdens de dienst te vragen wie de bloemen wil brengen. In het verleden deden we dit ook wel. Hierover komt een stukje in het kerkblad.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn of haar inbreng, waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland