Verslag kerkenraadsvergadering wijkgemeente Maarland 15-05-2018

Na een hartelijk welkom door de preses worden er twee delen uit het Ouderlingenblad gelezen over ‘ademen’ en ‘fijne zondag’.

Dit laatste deel gaat over het een hand geven aan de dominee na afloop van de kerkdienst. Hier wordt over nagepraat en er wordt besloten dat dit een goed onderwerp is voor een gemeente-avond. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

Er zijn diverse ingekomen stukken, waaronder:

  • verslag synodevergadering: geen opmerkingen
  • verslag clustervergadering: er wordt positief gereageerd op het aanstellen van een vertrouwenspersoon in clusterverband.
  • kanselruil 1 keer per jaar (‘dwaze zondag’): akkoord, mits de predikant zijn ‘eigen’ liturgie gebruikt
  • notulen classisvergadering: de vragen over hoe de nieuwe ‘ring’ er uit moet zien worden een volgende keer besproken.
  • brief wijk Vredekerk over de kerstnachtdienst wordt uitvoerig besproken.

Er liggen enkele stukken ter inzage / om mee te nemen. Er zijn geen vragen over het verslag van de diaconievergadering van 24 april 2018.

Namens de kerkrentmeesters deelt Menno mee dat er nieuwe fondsen zijn aangeschreven voor de financiering van de orgelrestauratie in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De burgerlijke gemeente draagt tot teleurstelling van de kerkrentmeesters niet bij: er bestaat geen beleid voor dergelijke bijdragen. De Tocht om de Noord (eind september) start o.a. in Loppersum en men loopt ook door de Petrus en Pauluskerk. Op 13 oktober a.s. viert de Wereldwinkel een jubileum en de vraag is of dat in de Petrus en Pauluskerk mag worden gevierd. Dat is akkoord. Alles aan het orgel behalve het schilderwerk zal rond de zomervakantie klaar komen. De schilder heeft dit jaar nog wel werk maar dan kan het orgel waarschijnlijk al wel worden gebruikt. Dominee Tjalling vond de tienerdienst van afgelopen zondag erg geslaagd, wat door meerderen wordt beaamd. Hij noemt enkele komende diensten: de Pinkster-clusterdienst, waarin hij voorgaat samen met dominee Jake Schimmel: het wordt een vervolg-preek.

In de dienst op 27 mei wordt er afscheid genomen van 4 kerkenraadsleden. Op 3 juni is de overstapdienst; er wordt van 3 kinderen afscheid genomen. Zij gaan dan naar het vervolgonderwijs. Dominee Tjalling is naar een vergadering van de bezoekersgroep Wiemersheerd geweest. Jopie van der Wal stopt als ouderling maar ze blijft wel de coördinatie doen van het bezoekwerk. Eén bezoekster stopt met bezoekwerk maar er zijn weer 2 nieuwe bezoeksters gevonden. Nieuwe ambtsdragers: Gea Stoter wordt ouderling en Siska Sennema wordt diaken. Er wordt nog gezocht naar een scriba.

Het dienstenrooster 2019 wordt besproken. Er worden enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.

Er geven zich enkele vrijwilligers op die Joop Reijenga naar en van de kerkdienst willen begeleiden wanneer hij daarom vraagt. Henk zal dit coördineren. Bij de rondvraag melden Greetje en Marijke zich aan om de kerstnachtdienst in Leermens mee voor te bereiden. De pinksterdienst wordt in Wiemersheerd via een groot beeldscherm uitgezonden. We vonden het een mooi stuk dat Marijke in het Kerkblad heeft geschreven over haar diakenperiode.

De vergadering wordt om 22.20 uur besloten waarna we gezamenlijk het Onze Vader bidden.

 

Wippy Kempenaar, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland