Verslag van de gemeenteavond wijk Loppersum op 9 maart

Verslag van de gemeenteavond van wijk Loppersum op 9 maart 2016, na de dienst van Biddag voor gewas en arbeid

De avond wordt geopend door Geert Jan Reinders die blij is dat er in zo’n grote getale gehoor gegeven is aan de oproep om onder andere te komen praten over het federatieproces. De volgende zaken zullen deze avond aan de orde komen: de financiën van de kerk en hoe de gemeente de toekomst ziet voor wat betreft de samenwerking met wijk Maarland.

Hierna wordt de vergadering voortgezet met het punt: Financiën van de kerk.

Ad Bakker meldt dat het jaar 2015 is afgesloten met een tekort; het onderhoud aan het dak bleek groter dan gedacht en de collecten lopen, vanwege minder kerkbezoek, terug.

De vraag wordt gesteld hoe ‘het traktement’ moet worden afgelezen. Er wordt begroot op basis van een 100% plaats en als we dan eens tijdelijk vacant zouden zijn kunnen we dit financieel beter opvangen. Een vraag over gas/water/elektra – de kosten zijn gelijk gebleven terwijl er zonnepanelen op het dak liggen; de boekhouder begroot liever wat hoger. het Jeugdwerk heeft een groot voordelig saldo; men had liever gezien dat dit lager zou zijn. Opmerking KRM: binnenkort gaat de jeugd een dag op stap.

Vervolgens heeft Ad Bakker een opmerking over het restaureren/vervangen van het orgel. Wie een advies over vergaren van gelden heeft, graag vervoegen bij Ad! Het College van Kerkrentmeesters buigt zich hierover.

Op 14 maart zal het tapijt in de kerkzaal worden vervangen en vervolgens zullen de stoelen in een andere opstelling worden neergezet.

Daarna volgt een inleiding van Marco; het proces vanaf de Federatieondertekening tot nu toe Hierna gaat men in groepjes uiteen en spreekt met elkaar over de Federatie zoals die nu loopt, hoe men zich hierbij voelt en hoe het verder zou moeten. Bij terugkomst volgt een kort verslag van ieder groepje, waarna er stembriefjes worden uitgedeeld met daarop 3 voorstellen:

  1. Doorgaan; de fusie komt wel.
  2. Aanpassen van verwachtingen (geen fusie meer). Gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen terugbrengen tot noodzakelijke, Federatiekerkenraad gaat in ruste, maar de positieve zaken die lopen gaan door.
  3. Stoppen met het Federatieproces.

De uitslag: van de 76 geldige stemmen zijn er 3 blanco, 1 voor voorstel 1, 67 voor voorstel 2, en 5 voor voorstel 3.

Het moderamen zal in een brief aan de kerkenraad van wijk Maarland vragen om snel als Federatiekerkenraad bij elkaar te komen om deze uitslag te bespreken.

Bij punt Rondvraag volgen enkele vragen over de nieuwe opstelling van de stoelen en de kleur van het tapijt. Een opmerking volgt over de toiletten die zo mooi gerenoveerd zijn. Na deze laatste opmerking sluit de voorzitter de vergadering met een ‘wel thuis’ .

Regina Feitsma, scriba

Voor ieders duidelijkheid

Het bezit van kennis geeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.

(A.P. de Moncrif 16871770)

Hierboven heeft u kunnen lezen hoe in wijk Loppersum op de gemeenteavond is gesproken over de Federatie en de samenwerking met wijk Maarland.

Ook in wijk Maarland is een gemeentevergadering over hetzelfde onderwerp geweest.

De avond is prettig verlopen aldus de kerkenraad, maar zij heeft de indruk dat het niet voor iedereen duidelijk is wat de uitslag van de avond inhoudt.

De uitslag kwam tot stand nadat iedereen kon stemmen op één van de drie voorstellen van de kerkenraad:

  1. Doorgaan met het federatieproces; de aanhouder wint. De fusie komt wel.
  2. Aanpassen van de verwachtingen (geen fusie meer) Het overleg op kerkenraadsniveau terugbrengen tot het noodzakelijke. De federatiekerkenraad (= gezamenlijke moderamina) gaat in ruste, maar de positieve dingen aan de basis gaan gewoon door
  3. Stoppen met het hele federatieproces.

De exacte uitslag kunt u in het verslag van de gemeentevergadering lezen.

Er was een overgrote meerderheid voor keuze 2.

  • Dit houdt echter níet in dat we stoppen met de samenwerking met wijk Maarland. Daarvoor zijn de zaken die samen zijn en goed lopen, voor de kerkenraad te dierbaar. De kerkenraad van wijk Loppersum wil graag alles wat goed loopt o.a. het Jeugdwerk, het gezamenlijk Pastoraat, de diaconie, Provider etc. behouden en waar mogelijk ook uitbreiden. Aan de andere kant wil zij zich graag richten op de eigen gemeente en niet meer de energie steken in een fusie die (nog) zo ver weg lijkt te liggen.

Hoe we precies verder gaan is natuurlijk nog niet duidelijk maar daarover zijn we samen met wijk Maarland open in gesprek.

De kerkenraad van wijk Loppersum hoopt dat eventuele onduidelijkheden uit de weg zijn geruimd.

Hebt u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van de Kerkenraad:

Geert Jan Reinders, tel. 572576 of uw eigen wijkouderling (zie Gemeentegids voor telefoonnummers).

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland