Verslag classicale vergadering

In een vorig nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen dat de classicale vergadering het thema:“Hoe komen we tot een classicaal beleid?” heeft besproken. Ter voorbereiding op dit thema heeft dominee Jan Hommes, onze classispredikant, een notitie geschreven. Hij geeft voordat we in groepjes uiteengaan nog een korte toelichting op zijn notitie over het ontwikkelen van classicaal beleid voor de verschillende ontwikkelingen/ kwesties die hij signaleert. In het vorig nummer heb ik in het kort de eerste 2 vragen die besproken zijn beschreven. Nu doe ik verslag van de 3e vraag die in groepjes met elkaar is besproken.

Vraag 3: Sommige gemeenten worden door financiële problemen te klein. Vinden wij als classicale vergadering dat er een grens zou moeten komen voor samenvoeging dan wel opheffen van een gemeente?

Reacties/antwoorden:

  • Er zou wel sprake moeten zijn van een ondergrens voor ambtsdragers;
  • Gedacht kan worden aan het samengaan van 2 gemeentes, d.m.v. een hoofd- en een nevenvestiging (rijk – arm);
  • Gemeentes zolang mogelijk proberen open te houden door samenwerking te zoeken met omliggende gemeentes.
  • Doorzettingsmacht: stimuleren/ openbreken?
  • De basisvraag is: hoe wil je gemeente zijn? Er zijn zeer veel mogelijkheden. De kerkorde biedt daarvoor alle mogelijkheden; die hebben wij uiteindelijk nodig om te regelen wat we willen; kleine gemeenten: zo lang mogelijk proberen open te houden.
  • We zien lichtpuntjes; er gebeuren mooie dingen, er ontstaan hoopvolle initiatieven.
  • Voorgesteld wordt om in de notitie aan de laatste zin in de 1e alinea toe te voegen: in en voor de wereld.

Na de pauze zijn de afgevaardigden naar de generale synode vanuit onze classis benoemd. Iedere classis vaardigt volgens een vastgesteld rooster 5 afgevaardigden. Voorheen vaardigde iedere classis 1 ambtsdrager af. De huidige classis bestaat uit de 9 voormalige classes. De nieuwe synode bestaat dus uit 55 afgevaardigden, voorheen waren er dat 74. Benoemd zijn ds. M. de Jager, predikant GK Haren, dhr. Y. Luinenburg, ouderling GK Zuidhorn, ds. T. Huisman, predikant van de wijkgemeente Hervormd Maarland van de Federatie Loppersum-Maarland, ds. H. Jansen, predikant van de PG Winsum-Halfambt en dhr. M. van    Heijningen, ouderling van de HG Dorkwerd.

Afscheid wordt genomen van de synodeleden: ds. R.J. ten Have, predikant HG Zuidlaren, Mevr. G. Bredenhoff-van Uffelen, ouderling PG Havelte, dhr. P.C. van Vegten, diaken PG Scheemda e.o., ds. J. van Breevoort, predikant GK Nieuw-Amsterdam – Veenoord en dhr. R. Bosma, ouderling-kerkrentmeester PG Hoogeveen.

Tot slot brengt de classispredikant verslag van zijn bezoek bij een groep kerkrentmeesters. Hij signaleert dat zij toch vooral bezig zijn met het zoeken van oplossingen. Eigenlijk zou je moeten beginnen, zegt hij, met de vraag: hoe willen wij kerk zijn? Er wordt nog teveel gedacht in oplossingen. Bijvoorbeeld t.a.v. de middelen/financiën wordt eerst gekeken hoe kunnen wij dat in eigen kring oplossen. Bij personele problemen worden ook vaak noodmaatregelen genomen: b.v. vragen om weg te gaan. Je kunt ook om je heen kijken: misschien is er een buurgemeente die zelf geen predikant heeft. Die manier van denken zit nog niet in ons systeem; wij moeten wel proberen om dat in ons systeem te krijgen.

Verder wordt er verslag gedaan van de activiteiten in de ringen, waarbij de voorzitter signaleert dat er geleidelijk aan activiteiten van de grond komen. Het aanvankelijke pessimisme begint een klein beetje te kenteren. Hij is benieuwd hoe zich dat in het komende jaar verder gaat ontwikkelen. De scriba doet een oproep om wijzigingen van het e-mailadres van scriba, predikant en redactie van kerkbladen aan hem door te geven (scriba@classisgroningendrenthe.nl).

De vergadering wordt besloten met Lied 761.

Bezoek ook eens de website van de classis: www.classisgroningendrenthe.nl

Met vriendelijke groet,

Nico Becht, scriba classis Groningen – Drenthe

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland