Week van gebed voor eenheid

Het thema voor de Week van gebed voor eenheid 2024 luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor.

Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. De hoop is dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

Dat is gelukt, want met behulp van het materiaal hebben leden van de Gemeente Waardevol Leven, de Gereformeerde Vredekerk, Hervormd Maarland en de Nederlandse Gereformeerde Kerk Loppersum een ‘gebedsbijeenkomst’ georganiseerd.

De bijeenkomst vindt plaats op zondag 28 januari en begint om 19.30 uur in de het kerkgebouw van de NGK (Tuinbouwstraat 3 te Loppersum).

Wél: kom allen!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland