Werkgroep 4EN

Sinds kort is er een nieuwe werkgroep actief binnen onze gemeente. Deze werkgroep heet Werkgroep 4EN en houdt zich actief bezig met de liturgie binnen onze gemeente. En u leest nu het eerste korte verslag van de eerste ontmoeting die we als werkgroep mochten hebben.

In deze Werkgroep 4EN spreken over de geschiedenis van liturgie, de inhoud van het “Paarse Boekje”, de hymnologische aspecten binnen de liturgie. Wat we ook bespreken is het ‘hoe en waarom’ wij binnen onze vieringen de dingen doen zoals we ze nu doen.

Wat is liturgie? Het woord is afkomstig uit het Grieks: leitourgia, en betekent “dienst van het volk”. In deze dienst geven we vorm aan collectieve en individuele uitdrukking en aan geloof in rituelen, woorden en tekens. Binnen de christelijke geloofsgemeenschap behoren vanouds sacramenten, gebeden en liederen, schriftlezing en prediking tot de samenstellende elementen van de liturgie.

De leden van deze bijzondere werkgroep zijn: André van der Bor, Anjo de Haan, Gerry Dallinga, Henk de Vries, Mattheus van der Broek, Siska Sennema en Tineke Zijlstra.

Onze cantor-organist Henk de Vries is aanspreekpunt namens de werkgroep richting gemeenteleden. Hij schrijft van een werkgroepbijeenkomst een kort verslag voor het kerkblad (dat leest u dus nu).

We hebben tijdens onze eerste ontmoeting gesproken over het ordinarium, oftewel het ‘gewone’ tijdens onze vieringen. Ordinarium, het gewone, hiermee bedoelende de vaststaande onderdelen. Officieel zijn dat de volgende onderdelen: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus en Agnus Dei. Tegenhanger van het Ordinarium is het Proprium, het tijdeigene. Deze onderdelen zijn wekelijks/dagelijks anders en kunnen zodoende ook de kleur aangeven in de tijd van het kerkelijk jaar. Hierbij kun je denken aan: intochtslied, de psalm, de lezingen, de gebeden, etc.

In een volgende Op de Hoogte zullen we hier dieper op ingaan en kiezen dan als bespreekpunt de drie Orden van Dienst in het Paarse Boekje. Hoe zijn die opgebouwd, wat zijn de onderlinge verschillen, waarom staat een onderdeel nu juist op die plek en niet op een andere plaats in de liturgie, enzovoort.

Verder hebben we gesproken over het bijzondere orgel in de P&P kerk in Loppersum. Het orgel is na de restauratie wat luider dan voorafgaand aan de restauratie. De kans bestaat dat organisten het instrument nog net zo gebruiken als voorheen. Helaas kan de organist hier niet zoveel aan doen, het voelt immers nog steeds als hetzelfde instrument maar dat is het niet meer. De gemeente zal samen met de organisten moeten zoeken naar een goed midden: het woord “dienstbaarheid” komt in de groep naar boven. En het woord dienstbaarheid koppelen we aan de betekenis van liturgie vieren. Niet alleen de organist stelt zich dienstbaar op, niet alleen de voorganger, niet alleen de cantor, nee, de hele gemeente stelt zich “in dienst van”. De organist kan rekening houden met een kleiner wordende gemeente, de gemeente kan rekening houden met een organist die moet wennen aan een anders klinkend orgel.

Afsluitend hebben we gesproken over het aanbod en de invulling van de kerstdiensten.

Het was een boeiende en leerzame eerste ontmoeting!

Henk de Vries

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland