Wijk Maarland, van alles en nog wat

  • Zondag Trinitatis. De Geest is nog niet uitgestort of húp, mensen slaan de hand aan de kerkploeg! Zo was het in den beginne… en zo is het tot op de huidige dag. Op tal van verschillende manier kan de hand aan die kerkploeg geslagen worden. Eén manier is door een taak in het kerkbestuur te aanvaarden:

In de dienst van zondag 12 juni zullen Bert de Regt en Kees Bons benoemd worden als kerkrentmeester. André Dallinga zal zijn werk als ambtsdrager hervatten, zoals dat heet, en als ouderling-kerkrentmeester verbonden worden. En Betsie Doornbos zal in onze gemeente bevestigd worden in het ambt van diaken.

Vierwerf hoera!

  • Zondag 26 juni is door het Platform Kerk & Aardbeving aangewezen als ‘Groningerzondag’. Het Platform roept op om op deze Groningerzondag te bidden voor de situatie van de Groningers, voor allen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek en allen die zich inzetten voor herstel van vertrouwen.
  • De kerkenraadsleden hebben een drukke maand voor de boeg. Er zal vergaderd worden met de kerkenraad van de Vredekerk over het verslag van de minicommissie. Er staat een ‘benen-op-tafel’-kerkenraadsvergadering gepland: welke visie hebben wij voor de komende jaren, welke verschil willen wij maken in Maarland? En alle kerkenraden van ons cluster komen op zondag 26 juni bij elkaar om met elkaar te spreken over het pioniersplan Hogeland-Oost: het plan om een laagdrempelige plek te bieden waar zoekers met levens- en geloofsvragen elkaar en anderen kunnen vinden.
  • Later en door anderen zal daarover vast meer worden verteld, maar in de kerkenraad is besloten om gedurende een half jaar te experimenteren met werkgroepen. Kort en goed wordt nu zo’n beetje alles besproken en besloten in de kerkenraad. Het idee achter de werkgroepen is dat de kerkenraad zich kan focussen op de grote lijnen: waar willen we als gemeente voor staan. In de werkgroepen kan de uitvoering handen en voeten krijgen. Bij de uitvoering kunnen dan gemakkelijk ook meer mensen betrokken worden. Er is al een werkgroepje dat zich bezig houdt met het zogenoemde ‘winterwerkprogramma’ (dat waarschijnlijk een nieuwe naam zal krijgen: DRIVE). En er is een werkgroep in wording rond de erediensten of vieringen. Het staat allemaal nog in kinderschoenen: u gaat er meer van horen! Wie daarop niet kan wachten: schiet mij (André) aan.
  • Verder zijn er in de afgelopen maand twee classisbijeenkomsten geweest over de toekomst van de kerk. Rond deze vraag zaten tijdens één bijeenkomst alleen beroepskrachten met elkaar om de lunchtafel, tijdens een andere bijeenkomst bogen afgevaardigden uit een aantal gemeenten zich over deze vraag, toegespitst op de vraag naar toekomstige samenwerking tussen gemeenten. De gesprekken over deze vragen krijgen later in het jaar een vervolg.
  • Paaskaars (nabrander). Zoals te zien is in de Petrus & Pauluskerk en in de Jacobuskerk zijn de paaskaarsen dit jaar van eigen hand – te weten, de handen van Jos Boven, Gerda Lesterhuis, Gerda Potze, Gea Stoter en Titia Vriesema. Wie het verhaal achter (op) de paaskaars wil weten: schiet een van de maaksters aan!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland