Wijk Vredekerk vergadering 05-03-2019

Verslag vergadering kerkenraad 5 maart 2019

De voorzitter heet ons welkom. Vervolgens leest Melson Zwerver een stuk voor met als titel “waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk”. Dit naar aanleiding van het beleidsplan waar we mee bezig zijn. Geconstateerd wordt dat het onderwerp mooi aansluit bij de aanstaande gemeenteavond.

We bespreken  het stuk, geschreven door ds. Tjalling Huisman, over de twee verschillende wijkgemeenten die wij samen met Maarland zijn. Dit stuk zal worden geplaatst in het Kerkblad en op de website.

Verder bespreken we het hoe en wat betreffende het activeren van AVG (privacywetgeving)  en het actueel houden ervan.

Er wordt geïnventariseerd wie voor de stamppotmaaltijd voorafgaande aan Biddag voor het fornuis wil gaan staan.

De pastorale ouderlingen hebben gesproken over de inhoud van het huidige beleidsplan voor wat betreft de paragraaf ‘pastoraat’. Verder constateren we dat er een groot verschil is tussen de behoefte aan (huis)bezoek in de verschillende wijken. Ouderen verwachten vaak meer bezoek dan anderen. Dat brengt de volgende problematiek op (korte) termijn met zich mee: een sterk vergrijzende gemeente geeft dus meer bezoekmomenten, maar ook minder “bezoekers”. Daar moeten we over nadenken.

Op 26 mei is er weer een Regiodienst in de Vredekerk. De vorige (3 februari) was goed bezocht en succesvol. De kerkenraad spreekt haar waardering uit over deze dienst, maar constateert tegelijkertijd dat er weinig jeugd uit Loppersum was.

De kerkrentmeesters kunnen melden dat de schoorsteen van de pastorie inmiddels verwijderd  is vanwege de versterkingsoperatie, maar dat het onzeker is hoe het met een  nieuwe gaat omdat de aannemer helaas ondertussen failliet is verklaard. Ook kan zij melden dat  het kozijn van de garage is vervangen. Vervolgens wil zij van het bekendmaken van het resultaat van de actie Kerkbalans,  in de zondagse dienst, een traditie maken.

Voor de voorgenomen activiteiten rond Koningsdag hebben zich 25 gemeenteleden gemeld!

Er komt binnenkort een mogelijkheid tot pinnen bij sommige activiteiten in de Vredekerk.

De Missionaire Werkgroep meldt dat de  voorbereidingen rond de Paaswandeltocht van 12 en 13 april, zijn begonnen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter omstreeks 21.45 uur de vergadering en bidden we gezamenlijk het Onze Vader.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland