Wijk Vredekerk: vergadering 24-04-2019

Na de bezinning opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.

Naar aanleiding van de notulen wordt nog een aantal zaken opgemerkt:

-De gift aan de Voedselbank van € 1.000,– is niet gebruikt om een nieuwe vriezer aan te schaffen, maar voor de aankoop van voedingsmiddelen      (€ 500,–) en de aankoop van groenten en fruit      (€ 500,–). De vriezer is er ook gekomen, maar dat dankzij een gift van het bedrijfsleven.

-Als gevolg van enkele onduidelijkheden spreken we af dat alle te plannen activiteiten in de Vredekerk buiten de reguliere kerkdiensten om, moeten lopen via de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

-We spreken over het nieuw op te stellen Beleidsplan.

 -Om af te tasten of een  gezamenlijke kerstnachtdienst met alle vier de kerken van Loppersum  mogelijk is, zal een datum ter oriëntatie worden gepland.

-Omdat in een aantal gezamenlijke diensten gedurende het jaar, bijzondere vieringen worden gehouden, kunnen de tieners deze nooit meemaken; want tijdens gezamenlijke dienst is er altijd Tienerdienst. Om die reden worden twee extra ‘gewone’ gezamenlijke diensten gehouden met Tienerdienst om zo bij de bijzondere diensten aanwezig te kunnen zijn.

-De diaconie kan melden dat de voorbereidingen van het Edukansontbijt zijn gestart, evenals voor de 40 dagen tijd. De pastor van het Zeemanshuis zal dan komen.

-De lekkage van het dak is gerepareerd. Evenals het herstellen van het plafond in de achterhal.

De schoorsteen op de pastorie wordt momenteel onderhanden genomen.

-Bouke vd Ploeg, Dineke Bouwman  en Roelie Smid hebben examen gedaan voor de opleiding “sociale hygiëne”. Dit is nodig omdat de Vredekerk  een aantal zaken zal overnemen van het Dorpshuis, die tijdelijk sluit vanwege een versterkingsoperatie. (Een aantal organisaties en verenigingen zal nu in de Vredekerk vergaderen). De aanvraag voor een horecavergunning is verzonden.

-De nieuwjaarsbijeenkomst na de eerste dienst in het nieuwe jaar is goed bevallen en we willen daar een traditie van maken.

-Op Koningsdag willen we enkele activiteiten ontplooien, zoals het tegen betaling openstellen van de toiletten en het verkopen van koffie en thee. Er is ook ruimte voor het presenteren van goede doelen en hobby’s. Er wordt gezocht naar bemensing.

-Het nieuwe kleed voor de achterwand in de kerkzaal is gereed. De onthulling volgt binnenkort.

-Marco meldt dat hij zijn cursus Gronings bijna heeft afgerond.

– Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. We concluderen dat de AVG  ook voor de kerk op sommige terreinen een behoorlijke impact heeft. We proberen dit met een groepje mensen uit te werken voor de Vredekerk.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering en bidden we gezamenlijk het Onze Vader.

Er is een aantal uitgaven lang geen verslag van de kerkenraad van wijk Vredekerk in het Kerkblad verschenen.

Bij deze hoop ik dit weer goed te maken.

Regina Feitsma, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland